AllInfo
Main: Info Blog Temp Mail


news 2020-02-17 22-01-56

Про взяття за основу Регламенту аматорського

радіозв'язку України

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
15.04.2010 N 175

Про взяття за основу Регламенту аматорського
радіозв'язку України

Відповідно до статті 53 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА:

1. Взяти за основу Регламент аматорського радіозв'язку України, що додається.

2. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення діяльності оприлюднити рішення на веб-сайті НКРЗ та в офіційному бюлетені НКРЗ.

Голова В.Олійник

Додаток
до Рішення НКРЗ
15.04.2010 N 175

Проект

Регламент
аматорського радіозв'язку України

1. Загальні положення

1.1. Регламент аматорського радіозв'язку України (далі - Регламент) розроблено у відповідності до Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, Закону України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ), із урахуванням рекомендації Міжнародної спілки радіоаматорів та Ліги радіоаматорів України.

1.2. Регламент визначає порядок користування радіочастотним ресурсом України аматорською службою радіозв'язку та аматорською супутниковою службою радіозв'язку.

1.3. Дія цього Регламенту поширюється на всіх фізичних та юридичних осіб, які експлуатують, або мають намір експлуатувати аматорські радіостанції на території України.

1.4. Розподіл смуг радіочастот аматорській службі радіозв'язку та аматорській супутниковій службі радіозв'язку здійснено у Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України ( 1208-2005 ).

1.5. Виділення смуг радіочастот та визначення особливостей застосування РЕЗ аматорського зв'язку або аматорського супутникового зв'язку здійснено в Плані використання радіочастотного ресурсу України ( 815-2006 ).

1.6. Експлуатація аматорських радіостанцій на території України здійснюється на дозвільній основі.

1.7. Розмір сплати за роботи (послуги), пов'язані з оформленням та видачею документів дозволів дозвільного характеру визначається Державним підприємством "Український державний центр радіочастот" (далі - УДЦР) та його Філіями відповідно до "Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язаних із користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу."

2. Терміни та їх визначення

У Регламенті наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

автоматична радіостанція - радіостанція, роботою якої автоматично керує внутрішнє обладнання;

аматорська служба - служба взаємного зв'язку і технічних досліджень, що здійснюються аматорами, тобто особами, що мають певний дозвіл і цікавляться радіотехнікою виключно в особистих цілях і без матеріальної вигоди;

аматорська супутникова служба - служба радіозв'язку, що використовує космічні станції встановлені на штучних супутниках Землі з тією ж метою, що й аматорська служба;

аматорська радіостанція (АРС) - станція аматорської або аматорської супутникової служби. До складу АРС може входити один або декілька радіопередавачів та радіоприймачів, чи сукупності передавачів та приймачів разом з антенно-фідерними пристроями та допоміжним устаткуванням, що забезпечують аматорський радіозв'язок;

гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора (сертифікат HAREC) - іменний документ, який надається в установленому порядку та свідчить про те, що радіоаматор має знання, які відповідають екзаменаційним вимогам, що приведені в Рекомендації Європейської конференції адміністрацій пошт і телекомунікацій (далі - CEPT) T/R 61-02. Власник HAREC має право на отримання документу дозвільного характеру на експлуатацію аматорської радіостанції у будь-якій країні-члені CEPT, або у іншій країні, яка не є членом CEPT, але приймає положення даної Рекомендації, без проходження додаткового екзаменування;

екзаменаційний сертифікат радіоаматора - початківця (сертифікат NOVICE) - іменний документ, який надається в установленому порядку та свідчить про те, що радіоаматор має знання, які відповідають екзаменаційним вимогам, що приведені в Рекомендації CEPT ЕСС (05) 06 та звіті ERC REPORT 32. Власник NOVICE має право на отримання документу дозвільного характеру на експлуатацію аматорської радіостанції радіоаматора-початківця у будь-якій країні-члені CEPT, або у іншій країні, яка не є членом CEPT, але приймає положення даної Рекомендації, без проходження додаткового екзаменування;

радіоаматорська ліцензія (дозвіл) CEPT (дозвільний документ CEPT) - іменний документ радіоамоторів країн-членів CEPT, або інших країн, які не є членами CEPT, але приймають положення Рекомендації CEPT T/R 61-01 що засвідчує право радіоаматора на ведення радіозв'язку у смугах радіочастот аматорської та аматорської супутникової радіослужб. Цей домент є підставою для експлуатації аматорської радіостанції при короткострокових (до трьох місяців) візитах в Україну.

дозвіл на експлуатацію АРС (Дозвіл) - іменний документ національного зразка, який відповідає вимогам CEPT та засвідчує право радіоаматора України на ведення радіозв'язку у смугах радіочастот аматорської та аматорської супутникової радіослужб згідно вимог регламенту аматорського радіозв'язку України, рекомендацій CEPT. Цей домент дозволяє експлуатацію аматорської радіостанції при короткострокових візитах (до трьох місяців) в країни-члени CEPT, або до інших країн, які не є членами CEPT, але приймають положення Рекомендації CEPT T/R 61-01;

кваліфікаційно-технічна комісія (КТК) - комісія з визначення кваліфікації операторів аматорських радіостанцій та перевірки технічного стану АРС;

Ліга радіоаматорів України (ЛРУ) - добровільна всеукраїнська громадська організація радіоаматорів України, яка об'єднує за спільними інтересами аматорів, що зацікавлені у галузі радіозв'язку;

необхідна ширина смуги випромінювання - ширина смуги частот, яка достатня при даному класі випромінювання для забезпечення передачі повідомлень із необхідною швидкістю та якістю при визначених умовах;

носимі (портативні) та пересувні аматорські радіостанції - АРС, які пристосовані для ведення радіозв'язку при пересуванні радіоаматором пішки, або в транспортному засобі, чи на коротких зупинках, або радіостанція, яка пристосована для ведення радіозв'язку з транспортного засобу;

оператор АРС - особа, яка визначеним порядком набула право на експлуатацію АРС;

позивний сигнал - розпізнавальний сигнал передачі станції, який передається при здійсненні радіозв'язку для ідентифікації цієї станції;

присвоєння позивного сигналу - запис у дозволі на експлуатацію АРС відповідної літеро-цифрової комбінації міжнародного формату;

радіоаматор - особа, яка має відповідний дозвіл та займається радіозв'язком виключно в особистих цілях і без матеріальної вигоди;

радіомаяки - автоматичні радіостанції, які здійснюють передачі спеціальних сигналів, за результатами прийому яких визначають умови розповсюдження радіохвиль, а також використовуються в якості об'єкту радіопеленгації при проведенні спортивних змагань із радіоспорту;

ретранслятори (репітери) - автоматичні радіостанції, які транслюють у режимі реального часу передачу іншої радіостанції;

СПС та УПС - спеціальний позивний сигнал та укорочений позивний сигнал, призначення яких здійснюється індивідуальним та колективним аматорським радіостанціям для використання їх протягом певного періоду часу;

стаціонарна аматорська радіостанція - АРС, що розміщується у визначеному фіксованому пункті.

Інші терміни в цьому Регламенті вживаються відповідно до визначень чинних нормативно-правових актів.

3. Експлуатація аматорської радіостанції

3.1. Аматорська радіостанція може бути промислового виробництва або виготовлена самостійно.

3.2. Експлуатація аматорської радіостанції здійснюється на підставі дозволу на експлуатацію, з дотриманням вимог, що зазначені у цьому Регламенті.

3.3. Користування аматорською радіостанцією може бути:

1) індивідуальним, у разі експлуатації АРС радіоаматором особисто;

2) колективним, у разі експлуатації АРС колективами радіоаматорів, що утворюються в організаціях, підприємствах, установах, навчальних закладах та закладах культури, громадських об'єднаннях, тощо.

3.4. Технічні характеристики типових аматорських радіостанцій визначені у рекомендації Міжнародного союзу електрозв'язку (далі - МСЕ) R M.1732 та наведені у додатку 1 (таблиці 1-6), а саме:

1) у таблиці 1 для амплітудної маніпуляції;

2) у таблиці 2 для вузькосмугової телеграфії;

3) у таблиці 3 для аналогової радіотелефонії;

4) у таблиці 4 для цифрових радіотелефонних і мультимедійних систем;

5) у таблицях 5 і 6 для земних станцій аматорського супутникового радіозв'язку.

3.5. Встановлення (монтаж) АРС повинно виконуватись відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань та діючих нормативних документів у галузі будівництва.

3.6. Дозволені смуги радіочастот, максимальні рівні вихідної потужності передавачів та класи випромінювання передавачів аматорських радіостанцій наведені у додатку 1 (таблиця 7).

3.7. Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності та класи випромінювання ретрансляторів, радіомаяків та спортивних АРС наведені у додатку 1 (таблиця 8).

3.8. Рівні послаблення будь-якої складової побічного та/чи позасмугового випромінювання передавачів АРС не повинні бути меншими ніж наведені у додатку 1 (таблиця 9).

3.9. У передавачів АРС із односмуговою модуляцією (ОБС) несуче коливання (частота) і неробоча бокова смуга повинні бути послаблені не менше ніж на 40 дБ кожна.

3.10. При використанні цифрових видів зв'язку параметри вихідного сигналу повинні бути на частотах нижче 30 МГц - не гірші ніж у режимі J3E (ОБС), а на частотах вище 30 МГц - не гірші ніж у режимі F3E (ЧМ).

3.11. У смугах радіочастот нижче 10 МГц використовується нижня бокова смуга (LSB) а у смугах радіочастот вище 10 МГц - верхня бокова смуга (USB).

3.12. Вихідна потужність (P ) передавача АРС вимірюється на

вих узгодженому активному навантаженні в режимі безперервного випромінювання вимірювачем потужності або напруги (струму). В останньому випадку потужність розраховується за формулою:

2
U
екв 2
P = ------ (Вт), або P = I x R (Вт)
вих R вих екв
де:

U екв- напруга на активному навантаженні, В;

I екв- струм в активному навантаженні, А;

R - величина опору активного навантаження, Ом.

3.13. Стабільність частоти передавачів АРС для зв'язку визначається як абсолютне відхилення частоти (зміна частоти радіопередавача за рахунок власної нестабільності при незмінному положенні органів настройки) протягом 15 хвилин після включення передавача на передачу й повинна бути не гірше ніж 300 Гц (на частотах до 30 МГц) та 1000 Гц (на частотах вище 30 МГц). Стабільність частоти передавачів ретрансляторів, маяків та цифрових автоматичних АРС повинна бути не гірше ніж 300 Гц.

3.14. При спорудженні та експлуатації АРС радіоаматори зобов'язані неухильно дотримуватися державних норм та правил, що діють у галузі зв'язку стосовно улаштування та безпечної експлуатації електроустановок, протипожежної безпеки.

3.15. Експлуатація аматорських ретрансляторів, радіомаяків та спортивних радіостанцій здійснюється об'єднаннями радіоаматорів (радіогуртками, радіоклубами) на підставі дозволу на експлуатацію, який надається УДЦР за відповідним поданням Ліги радіоаматорів України.

3.16. РЕЗ, які входять до складу АРС та технічні характеристики яких відповідають типовим характеристикам аматорських систем, що наведені у додатку 1, можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування і не потребують обов'язкового підтвердження відповідності.

4. Умови користування радіочастотним ресурсом

4.1. При експлуатації АРС радіоаматор повинен виконувати наступні умови користування радіочастотним ресурсом України:

1) додержуватися вимог законодавства, державних стандартів, нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів, чинних у сфері користування радіочастотним ресурсом України, а також утримуватися від дій, які можуть призвести до порушень законодавства про користування радіочастотним ресурсом України;

2) вживати заходи щодо недопущення несанкціонованого доступу до апаратури АРС;

3) дотримуватись особливих умов дозволів на експлуатацію АРС;

4) надавати на запит представників Державної інспекції зв'язку (далі - ДІЗ) або УДЦР інформацію щодо тактико-технічних характеристик, застосування, розміщення АРС;

5) дотримуватися державних санітарних норм і правил захисту населення від електромагнітних випромінювань;

6) забезпечувати в установленому законодавством порядку доступ посадовим особам ДІЗ, УДЦР на територію та в приміщення з метою перевірки використання розташованих у них АРС, а також пред'являти за їхньою вимогою відповідні документи, що стосуються питань користування радіочастотним ресурсом України;

7) здійснювати експлуатацію лише тих АРС, технічні характеристики РЕЗ яких відповідають характеристикам типових аматорських систем;

8) своєчасно виконувати розпорядження (приписи) ДІЗ та попередження УДЦР стосовно усунення порушень умов користування радіочастотним ресурсом, особливих умов дозволів на експлуатацію АРС та норм законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

9) забезпечувати за вимогою представників УДЦР або його Філій роботу передавальних радіозасобів для проведення вимірів параметрів РЕЗ зі складу АРС.

4.2. Радіоаматору заборонено передавати право на експлуатацію АРС будь-якій іншій фізичній або юридичній особі.

4.3. У смугах радіочастот, що розподілені для спільного використання аматорській службі, аматорський супутниковій службі та іншим службам радіозв'язку, оператор АРС при здійсненні зв'язку не повинен створювати радіозавад РЕЗ цих служб.

4.4. Необхідна ширина смуги випромінювання АРС (для всіх класів випромінювання) не повинна виходити за межі смуг радіочастот, що розподілені для аматорської та аматорської супутникової служб.

5. Кваліфікація операторів АРС

5.1. В Україні застосовується наступна класифікація категорій операторів АРС:

1) перша - відповідає вищій кваліфікації для ведення передач на КХ та УКХ діапазонах (екзаменаційний рівень CEPT з урахуванням відповідних рекомендацій CEPT);

2) друга - відповідає загальній кваліфікації для ведення передач на КХ та УКХ діапазонах (екзаменаційний рівень CEPT з урахуванням відповідних рекомендацій CEPT);

3) третя - відповідає початковій кваліфікації для ведення передач на КХ та УКХ діапазонах (екзаменаційний рівень сертифікату радіоаматора-початківця з урахуванням відповідних рекомендацій CEPT).

5.2. З метою визначення кваліфікації операторів АРС та перевірки технічного стану АРС утворюються кваліфікаційно-технічні комісії (далі - КТК).

5.3. КТК формуються із працівників УДЦР та представників ЛРУ. Кількісний та персональний склад КТК, внесення змін до складу КТК, розпорядок її роботи, обсяг робочих документів, порядок звітності, місце проведення іспитів визначається щорічно відповідним розпорядженням УДЦР (Філії). КТК діють на громадських засадах.

5.4. КТК складається з Голови КТК та не менше п'яти членів комісії.

5.5. До складу КТК можуть залучатися радіоаматори, що мають стаж роботи в першій категорії не менше п'яти років та не допускали порушень регламентуючих документів а також, за згодою, інші фахівці у галузі радіозв'язку.

5.6. Членом КТК не може бути особа, яка має зацікавленість у результатах іспиту та викрита в упереджених оцінках результатів кваліфікаційного іспиту або технічного огляду АРС.

5.7. Кількість та чисельний склад КТК повинні забезпечувати можливість кожному бажаючому здобути кваліфікацію оператора АРС здати іспит не пізніше 30 днів із дати подачі відповідної заяви.

5.8. У своїй діяльності КТК керуються Регламентом аматорського радіозв'язку України та чинним законодавством України.

5.9. Визначення кваліфікаційного рівня радіоаматорів проводиться за відповідними білетами екзаменаційних програм, що складені з урахуванням рекомендацій CEPT.

5.10. Екзаменаційна програма для радіоаматорів-початківців наведена у додатку 2, а екзаменаційна програма для операторів першої та другої категорій наведена у додатку 3.

5.11. Кваліфікація оператора АРС визначається

1) для радіоаматорів першої категорії - шляхом теоретичного іспиту та практичного передавання/приймання текстів кодом Морзе;

2) для радіоаматорів другої категорії - шляхом проведення теоретичного іспиту;

3) для радіоаматорів третьої категорії - шляхом проведення теоретичного іспиту у формі співбесіди.

Для радіоаматорів першої та другої категорії встановлено одну з форм проведення теоретичного іспиту - усна, письмова або шляхом вибору правильної відповіді з використанням комп'ютеру.

5.12. У разі здачі кваліфікаційного іспиту на здобуття кваліфікації оператора першої та другої категорії, кількісний склад КТК повинен бути не менше трьох членів, а для отримання кваліфікації оператора третьої категорії, допускається проведення кваліфікаційного іспиту одним членом КТК, кандидатура якого визначається Головою КТК.

5.13. Питання екзаменаційних білетів формуються на основі екзаменаційних програм відповідної кваліфікації оператора АРС.

5.14. Екзаменаційні білети єдиного зразка та критерії оцінювання, відповідно до категорії АРС, розробляються УДЦР разом із ЛРУ та затверджуються начальником УДЦР.

5.15. Кваліфікаційний іспит із перевірки практичних навичок у передачі текстів кодом Морзе для операторів АРС першої категорії здійснюється тільки з використанням телеграфного ключа Морзе.

5.16. За позитивними результатами іспиту КТК надає довідку про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 4).

5.17. Особа, яка має намір пройти кваліфікаційний іспит (далі - Заявник), особисто, через ЛРУ, або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до КТК відповідного адміністративно-територіального регіону, у якому планується експлуатація АРС, із заявою про намір скласти кваліфікаційний іспит. Форма заяви наведена у додатку 5.

5.18. Заявник допускається до кваліфікаційного іспиту лише за наявності документу, що засвідчує його особу. У разі, якщо Заявник має обмежену правоздатність, подання заяви здійснюють особи, перелік яких встановлено законодавством.

5.19. КТК у десятиденний термін від дати реєстрації заяви розглядає її на відповідність установленій формі, повноту та правильність оформлення та повідомляє Заявника про розклад роботи кваліфікаційної комісії та вимоги, що висуваються до претендента на здобуття категорії оператора АРС. У будь-якому випадку Заявник повинен бути проекзаменованим не пізніше тридцяти днів від дати реєстрації заяви.

5.20. Теоретичний іспит проводиться за екзаменаційними білетами відповідної категорії операторів АРС. Умови проведення іспиту для кожної категорії визначаються рішенням КТК.

5.21. Практична частина кваліфікаційного іспиту складається із приймання на слух та передавання текстів кодом Морзе. Порядок формування цих текстів наведено у додатку 6. Практична частина кваліфікаційного іспиту "приймання текстів кодом Морзе на слух" вважається зарахованою, якщо допущено не більше чотирьох помилок. Практична частина кваліфікаційного іспиту "передача текстів кодом Морзе від руки" вважається зарахованою, якщо допущено не більше однієї невиправленої й чотирьох виправлених помилок.

5.22. Кваліфікаційний іспит вважається складеним, якщо зараховані теоретична та практична частини іспиту.

5.23. У разі, якщо кваліфікаційний іспит не складений, його повторне складання проводиться на загальних підставах після подання нової заяви, але не раніше ніж через три місяці після попереднього іспиту.

5.24. АРС підлягають перевірці технічного стану уразі:

1) відкриття;

2) підвищення категорії оператора;

3) відновлення роботи після тимчасового закриття;

4) зміни технічних характеристик РЕЗ зі складу АРС, які пов'язані з використанням додаткових смуг радіочастот.

Перевірка технічного стану проводиться за графіком роботи КТК або по мірі надходження заяв. Форму заяви про проведення технічного огляду АРС наведено у додатку 7.

5.25. У будь-якому випадку перевірка технічного стану АРС здійснюється не пізніше тридцяти днів із дати реєстрації заяви.

5.26. Технічні параметри АРС повинні відповідати характеристикам та умовам експлуатації АРС в Україні, які визначені цим Регламентом.

5.27. За результатами проведення технічного огляду, КТК складає акт технічного огляду АРС (додаток 8).

6. Порядок отримання дозволу на експлуатацію АРС

6.1. Дозвіл на експлуатацію АРС засвідчує право його власника на експлуатацію АРС протягом визначеного терміну в певних умовах, і підтверджує призначення йому позивного сигналу та кваліфікації відповідної категорії.

6.2. Дозвіл можуть отримувати:

1) громадяни України не обмежені у громадянських правах відповідно до чинного законодавства України;

2) громадяни інших країн, що мають відповідний документ на право проживання в Україні;

3) громадяни інших країн, що тимчасово перебувають в Україні та мають сертифікати HAREC, NOVICE, дозвільний документ CEPT або національний дозвіл (ліцензію) на експлуатацію АРС.

Дозволи на експлуатацію аматорських ретрансляторів, радіомаяків та спортивних радіостанцій можуть отримувати об'єднання радіоаматорів (радіоклуби, радіогуртки) за письмовим поданням Ліги радіоаматорів України.

6.3. Надання дозволів на експлуатацію, сертифікатів HAREC та NOVICE здійснює УДЦР (Філія).

6.4. Для отримання Дозволу, Заявник особисто, через ЛРУ, або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до Філії УДЦР відповідного адміністративно-територіального регіону, за місцем проживання із заявою про видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ аматорської служби. Форму заяви про видачу дозволу на експлуатацію наведено у додатку 9.

У разі, якщо Заявник проживає в м. Києві або Київської області заявочні документи подаються безпосередньо до УДЦР.

6.5. Неповнолітніми громадянами додатково подається заява повнолітньої особи (батьків, опікунів), яка дає згоду про видачу Дозволу та бере на себе відповідальність за виконання Заявником вимог цього Регламенту.

6.6. Для військовослужбовців необхідно додатково мати письмову згоду командування.

6.7. До заяви про видачу дозволу на експлуатацію АРС додається:

1) довідка про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 4);

2) акт технічного огляду радіостанції (додаток 8);

3) копія паспорту громадянина України (стор. 1-2 та відмітка про місце проживання); неповнолітніми особами - копія свідоцтва про народження та копія паспорту повнолітньої особи (батьків, опікунів), яка дає згоду про видачу дозволу (стор. 1-2 та відмітка про місце проживання);

4) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб) або копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб);

5) у разі використання РЕЗ промислового виробництва, копію технічного паспорту, у якому визначені технічні характеристики для оцінки параметрів РЕЗ відповідно до додатку 1 (таблиці 1-6).

6) за наявності, стор. 1 закордонного паспорту громадянина України.

6.8. Усі подані Заявником документи формуються в окрему справу.

6.9. Підставами для відмови у видачі дозволу на експлуатацію є:

1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

2) документи оформлені з порушенням вимог цього Регламенту;

3) невідповідність даних у документах, поданих Заявником для отримання дозволу;

4) невідповідність технічних даних заявлених РЕЗ технічним умовам експлуатації, визначеним цим Регламентом;

5) негативні результати погодження Генеральним штабом Збройних Сил України присвоєнь радіочастот для ретрансляторів та радіомаяків.

6.10. У термін, що не перевищує 15 робочих днів від дати реєстрації заяви УДЦР (Філія) повинна направити Заявникові рахунок на оплату робіт із оформлення Дозволу. Дозвіл (додаток 10) надається Заявникові не пізніше ніж через три робочих дні після пред'явлення ним документу, що підтверджує сплату робіт з його оформлення. Зразок бланку Дозволу наведено у додатку 11.

6.11. Дозвіл надається на кожну АРС. Термін дії дозволу не може бути меншим за п'ять років, якщо інше не передбачено Планом використання радіочастотного ресурсу України ( 815-2006 ) або не заявлено Заявником. У Дозволі зазначаються смуги радіочастот та види радіозв'язку, які визначені для використання АРС в Україні, відповідно до акту технічного огляду АРС. У разі зміни категорії оператора АРС, зміні складу обладнання АРС та технічних характеристик РЕЗ надаєтья новий Дозвіл, із дотриманням пороцедури, що визначена у п. 6.2.- 6.10. цього Регламента.

6.12. Для продовження терміну дії Дозволу оператор АРС повинен не пізніше ніж за два місяці до закінчення терміну його дії особисто, через уповноважений ним орган чи особу, або рекомендованим листом з описом вкладення звернутися до УДЦР (Філії) із заявою про продовження терміну дії Дозволу. Форму заяви про продовження терміну дії Дозволу наведено у додатку 12.

6.13. Підставами для відмови у продовженні терміну дії Дозволу є:

1) порушення оператором АРС умов Дозволу;

2) невідповідність даних у документах, поданих Заявником для отримання Дозволу.

6.14. На час візиту на до інших країн, що визнають Рекомендацію CEPT T/R 61-01, Дозвіл надає можливість оператору першої або другої категорії експлуатувати АРС, протягом обумовленого терміну без отримання документа дозвільного характера цієї країни.

6.15. У разі перебування за кордоном більше трьох місяців, радіоаматор повинен звернутись до Адміністрації зв'язку або іншого уповноваженого органу країни перебування для отримання документа дозвільного характера. До звернення додається сертифікат HAREK.

6.16. Оператор АРС першої або другої категорії при експлуатації АРС у випадках, що зазначені у п. 6.16 та 6.17 повинен знати вимоги Регламенту аматорського радіозв'язку країни, у якій він планує експлуатувати АРС. Під час здійснення сеансу радіозв'язку він повинен використовувати свій національній позивний сигнал, перед яким, відповідним чином, указувати префікс країни, що відвідується.

6.17. Надання сертифікату NOVICE громадянам України, що склали іспит на здобуття третьої категорії оператора АРС відповідно до вимог екзаменаційної програми радіоаматора-початківця (NOVICE), здійснюється УДЦР (Філією) на підставі відповідної заяви про видачу цього сертифікату. Форму заяви наведено у додатку 13. За наявностю, до заяви додається копія стор. 1 закордонного паспорту громадянина України. Зразок сертифікату NOVICE наведено у додатку 14.

6.18. Надання гармонізованого екзаменаційного сертифікату радіоаматора (HAREC) громадянам України, які мають кваліфікацію оператора АРС першої або другої категорії і склали іспит відповідно до вимог екзаменаційної програми, здійснюється УДЦР (Філією) на підставі заяви про видачу гармонізованого екзаменаційного сертифікату радіоаматора (HAREC). Форму заяви наведено у додатку 15. За наявностю, до заяви додається копія стор. 1 закордонного паспорту громадянина України. Зразок сертифікату HAREC наведено у додатку 16.

6.19. Радіоаматори інших країн, які мають дозвільний документ CEPT та тимчасово перебувають на території України, строком трьох місяців від відмітки про прибуття, мають право здійснювати аматорський радіозв'язок у смугах частот, класами випромінювання та з потужністю, визначеними цим Регламентом.

6.20. Радіоаматори інших країн, які мають дозвільний документ CEPT та тимчасово перебувають на території України більше трьох місяців повинні звернутись до УДЦР із заявою про отримання дозвілу на експлуатацію АРС. Форма заяви наведена у додатку 17.

6.21. Радіоаматори інших країн, які мають сертифікат HAREC та тимчасово перебувають на території України більше трьох місяців повинні звернутись до УДЦР із заявою про отримання дозволу на експлуатацію АРС. Форма заяви наведена у додатку 17.

6.22. Радіоаматори інших країн, які мають національний документ дозвільного характера на експлуатацію АРС та тимчасово перебувають на території України, повинні звернутись до УДЦР із заявою про отримання дозволу на експлуатацію АРС. Форма заяви наведена у додатку 17.

6.23. У всіх випадках звернення громадян інших країн до УДЦР із заявою про отриманням дозволу на експлуатацію АРС на території України, до заяви додається:

1) копія дозвільного документу CEPT (сертифікатів HAREC або NOVICE, національного дозволу (ліцензії);

2) копія паспорту та в'їзної візи, за її наявності.

6.24. У термін, що не перевищує 15 робочих днів від дати реєстрації заяви УДЦР (Філія) направляє Заявникові рахунок на оплату робіт із оформлення Дозволу. Дозвіл надається Заявникові не пізніше ніж через три робочих дні після пред'явлення ним документу, що підтверджує сплату робіт з його оформлення.

6.25. При підготовці Дозволу УДЦР визначає категорію операторів АРС, відповідно до додатку II Рекомендації CEPT T/R 61-01.

6.26. Термін дії Дозволу визначається терміном дії в'їзної візи. В інших випадках термін дії Дозволу не повинен перевищувати одного року.

6.27. У ході опрацювання заявочних документів, УДЦР, у межах своєї компетенції, може робити запити на одержання додаткової інформації з питань оформлення дозволу на експлуатацію АРС.

6.28. Дозвіл на експлуатацію УКХ ЧМ ретранслятору, радіомаяку надається об'єднанню радіоаматорів (радіоклубу, радіогуртку).

6.29. При оформленні дозволу на експлуатацію ретранслятора враховується перелік радіоканалів, що наведено у додатку 18.

6.30. Для отримання дозволу на експлуатацію ретранслятора, Заявник особисто, через ЛРУ, або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до Філії УДЦР відповідного адміністративно-територіального регіону, за місцем проживання із заявою про видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ аматорської служби. Форму заяви про видачу дозволу на експлуатацію наведено у додатку 19. У разі, якщо Заявник проживає в м. Києві або Київської області заявочні документи подаються безпосередньо до УДЦР. До заяви додаються наступні документи:

1) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;

2) копію паспорту особи, що призначена відповідальною за експлуатацію ретранслятора або радіомаяка;

3) витяг з карти масштабом не більше 1:200000 із позначенням місця розташування ретранслятора або радіомаяка;

4) пояснювальну записку з основними технічними характеристиками ретранслятора або радіомаяка (додаток 20, таблиця 5);

5) подання ЛРУ;

6) висновок Філії УДЦР про відповідність апаратури ретранслятора або радіомаяка технічним вимогам зі складанням акту первинного технічного контролю параметрів РЕЗ (додаток 20).

6.31. У разі необхідності погодження експлуатації ретранслятора з Генеральним штабом Збройних Сил України термін надання Дозволу продовжується на термін погодження та повинен не перевищувати 80 діб. УДЦР протягом тижня від дати виникнення підстав погодження письмово інформує про це Заявника.

6.32. За позитивними результатами розгляду заявочних документів, УДЦР направляє Заявникові повідомлення та рахунок на сплату робіт з оформлення дозволу на експлуатацію. Після сплати рахунку, оформлений УДЦР дозвіл на експлуатацію ретранслятора, (радіомаяка) направляється до відповідної Філії УДЦР. Заявник встановлює ретранслятор (радіомаяк) і пред'являє для контролю представникам Філії УДЦР.

6.33. На підставі акту приймання ретранслятора, радіомаяка (додаток 20), Філія видає Заявникові дозвіл на експлуатацію (додаток 21). Зразок бланку дозволу наведена у додатку 11. Термін дії дозволу - 5 років.

6.34. Для продовження терміну дії дозволу на експлуатацію ретранслятора (радіомаяка) Заявник подає документи зазначені у пункту 6.30. цього Регламенту.

6.35. УДЦР надає дозвіл на експлуатацію спортивної радіостанції відповідальній особі, що призначена організатором змагань. До заяви про видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ для спортивної радіопеленгації (додаток 22) додається реєстраційна відомість (додаток 23). Зміст дозволу на експлуатацію РЕЗ для спортивної пеленгації наведено у додатку 24.

6.36. З метою отримання дозволу на експлуатацію для рухомих радіостанцій (носимих, пересувних), що мають номінали радіочастот вище 30 МГц, Заявник звертається з заявою, форма якої наведена у додатку 25. Зразок бланку дозволу наведена в додатку 26, зміст дозволу на експлуатацію рухомої радіостанції - у додатку 27.

6.37. Переоформлення дозволу на експлуатацію АРС здійснюється за умов зміни найменування юридичної особи, прізвища, імені, по батькові фізичної особи, місця знаходження юридичної особи, місця розташування АРС, та реорганізації юридичної особи - власника дозвільного документа.

6.38. У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу на експлуатацію АРС, власник станції зобов'язаний протягом 30 днів подати заяву про переоформлення Дозволу. Разом із Дозволом, що підлягає переоформленню заявником надаються копії документів, що підтверджують зазначені зміни. Переоформлення Дозволу здійснюється УДЦР у передбачений чинним законодавством термін.

6.39. Анулювання дозволу на експлуатацію здійснюється у відповідності до процедури, що передбачена Законом України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ).

7. Вимоги щодо проведення аматорського радіозв'язку

7.1. Проведення сеансів радіозв'язку операторами АРС повинно здійснюватися тільки у смугах радіочастот, видами радіозв'язку та з рівнями вихідної потужності, що відповідають категорії (кваліфікації оператора) та зазначені у Дозволі.

7.2. Ширина смуги випромінювання радіопередавача не повинна виходити за межі смуг радіочастот, що розподілені аматорській (аматорській супутниковій) службі та відповідати дозволеному виду зв'язку, залежно від категорії оператора АРС.

7.3. Перед початком роботи оператор АРС повинен переконатися, що обраний номінал частоти (канал) вільний. І тільки після цього починати сеанс зв'язку.

7.4. При роботі у смугах радіочастот, що розподілені для спільного використання аматорській, аматорській супутниковій службі та іншими радіослужбами, у разі виникнення радіозавад або за вимогою оператора станції іншої служби, оператор АРС повинен негайно припинити роботу та перейти на інший номінал частоти. Статус розподілу в Україні радіочастот аматорській, аматорській супутниковій службі зазначено у додатку 1 (таблиця 7).

7.5. Оператор АРС повинен здійснювати радіозв'язок з мінімальною потужністю передавача, що забезпечує необхідну якість зв'язку.

7.6. Оператору АРС не дозволяється створювати завади шляхом випромінювання у смузі частот, суміжній тій смузі, що вже використовується іншими станціями.

7.7. Оператор АРС, який першим почав використовувати для роботи вільну частоту, має пріоритет у її використанні відносно інших операторів АРС. Оператор АРС не може претендувати на постійне закріплення за ним номіналу радіочастоти, або забезпечення його вивільнення на момент передачі.

7.8. Радіозв'язок з іншими радіостанціями, що не належать радіоаматорам, дозволяється тільки у випадку передачі ними сигналів лиха (SOS, MAYDAY) на радіочастотах, що розподілені аматорській службі.

7.9. Аматорський радіозв'язок повинен проводитися відкритим текстом на радіоаматорську тематику й обмежуватися повідомленнями, що не підпадають під дію Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ). Мова, яка використовується радіоаматорами при радіозв'язку, обирається ними без будь-яких обмежень.

7.10. Оператор АРС зобов'язаний передавати позивний сигнал своєї станції на початку та у кінці кожного сеансу радіозв'язку, але не менше ніж один раз на 10 хвилин.

7.11. При забезпечені радіозв'язку в телеграфному (ТЛГ) режимі оператори АРС повинні використовувати тільки міжнародний код Морзе (додаток 28).

7.12. При забезпеченні радіозв'язку в телефонному режимі (ОБС, АМ, ЧМ) рекомендується передавати літери позивного сигналу з використанням фонетичної абетки (додаток 29).

7.13. При проведенні сеансу радіозв'язку обмін інформацією може вестися із застосуванням виразів Q-коду (додаток 30) та радіоаматорського коду (додаток 31).

7.14. Радіозв'язок між операторами АРС України та іншої країни забороняється, якщо Адміністрацією зв'язку України обмежено проведення такого радіозв'язку.

7.15. Документом, що підтверджує проведення сеансу аматорського радіозв'язку є картка-квитанція (QSL). Форма QSL може бути довільною, у якій обов'язково вказуються: дата проведення зв'язку, позивний сигнал кореспондента, номінал частоти, клас випромінювання та якість зв'язку.

7.16. Оператор АРС повинен вести апаратний журнал, у який вносити наступну інформацію про проведений радіозв'язок:

1) позивний сигнал кореспондента;

2) дату, час, смугу (номінал) радіочастот, вид зв'язку;

3) оцінку якості сигналу RST або RS (телеграфного та телефонного).

Інша інформація до апаратного журналу може бути внесена оператором за власним розсудом. Для ретрансляторів та радіомаяків в апаратному журналі повинна міститись інформація стосовно часу їх вмикання та вимкнення. При використанні рухомих радіостанцій ведення апаратного журналу не є обов'язковим.

При веденні апаратного журналу рекомендується використовувати Всесвітній час (UTC) і записувати позивні сигнали літерами латинської абетки. Допускається ведення апаратного журналу в електронному вигляді та збереження його на магнітних (оптичних) носіях. Апаратний журнал повинен бути доступним для здійснення контролю повноважними особами ДІЗ, УДЦР та зберігатись не менше одного року після внесення до нього останніх відомостей.

7.17. При здійсненні аматорського радіозв'язку операторам АРС забороняється:

1) використовувати АРС для передачі міжнародних повідомлень та повідомлень від імені третіх осіб, якщо немає спеціальних домовленостей між Адміністраціями зв'язку зацікавлених країн;

2) застосовувати коди та шифри, які приховують зміст інформації, що передається і не визначені для радіоаматорської служби;

3) використовувати при роботі АРС позивні сигнали, які не зазначені у дозволі на її експлуатацію або працювати без передачі позивного сигналу;

4) використовувати для роботи смуги частот, види зв'язку та рівні вихідної потужності передавача, які не відповідають кваліфікації оператора;

5) обговорювати питання міжнаціональних та міжрелігійних відносин, політичної діяльності, стосовно комерційних справ, закликати до зміни державного устрою, військових дій, проявляти відвертий цинізм та нетактовність по відношенню до кореспондента або третьої особи, створювати навмисні радіозавади;

6) в ході радіообміну вживати ненормативну лексику;

7) використовувати для роботи передавач із рівнем побічного випромінювання, що перевищує встановлені норми та тоном гірше Т-6;

8) перестроювати передавач по діапазону в режимі випромінювання;

9) створювати перешкоди прийманню телевізійних сигналів на територіях, де забезпечений їх упевнений прийом, за умови, що абонент експлуатує телевізійний приймач та телевізійну антену промислового виготовлення у відповідності з установленими виробниками технічними умовами;

10) використовувати при роботі АРС програвання музичних записів, трансляцію радіомовних програм, звукового супроводження телевізійних програм.

7.18. Оператори АРС можуть приймати участь у змаганнях аматорського радіозв'язку, що проводяться національними та міжнародними радіоаматорськими організаціями.

8. Порядок ввезення (вивезення) аматорських
радіостанцій в Україну

8.1. Ввезення в Україну АРС здійснюється за дозволами УДЦР. При цьому технічні характеристики РЕЗ що входять до складу АРС, повинні відповідати характеристикам систем аматорської та аматорської супутникової служб, що наведені у додатку 1 (таблиці 1-6) цього Регламенту.

8.2. Підставою для отримання дозволу на ввезення в Україну аматорських передавальних (приймально-передавальних) радіостанцій громадянами України є дозвіл на експлуатацію АРС або екзаменаційний сертифікат радіоаматора-початківця (NOVICE).

8.3. Громадянам інших країн дозволяється ввезення (зі зворотнім вивезенням) передавальних (приймально-передавальних) аматорських радіостанцій за наявності дозвільного документу CEPT або дозволу на експлуатацію АРС на території України.

9. Позивні сигнали розпізнавання

9.1. Для розпізнавання передач при проведенні радіоаматорами України сеансів радіозв'язку призначаються позивні сигнали, розподіл яких визначено в Регламенті радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку. Порядок утворення та структура позивних сигналів розпізнавання наведено у додатку 32.

9.2. Позивні сигнали призначаються УДЦР (Філіями) і зазначаються у дозволі на експлуатацію. При цьому АРС може бути призначений тільки один позивний сигнал на постійній основі.

9.3. У разі тимчасової зміни місця розташування АРС у межах території України (до одного року), при здійсненні радіозв'язку до позивного сигналу через "/" додається:

1) літера "А" - у стаціонарних умовах;

2) літера "П" ("P" за латинською абеткою) - у польових.

9.4. При роботі рухомих АРС у межах України, до позивного сигналу через "/" додається:

1) літера "М" для рухомих сухопутних об'єктів;

2) літери "ММ" для об'єктів, що плавають;

3) літери "АМ" для об'єктів, що літають.

9.5. У разі здійснення сеансів радіозв'язку на території України радіоаматорами інших країн перед особистим позивним через "/" додаються літери "UT".

9.6. При використанні додаткових літер до позивних сигналів, оператор АРС зобов'язаний при здійсненні радіозв'язку повідомляти своє місцезнаходження.

9.7. Позивні сигнали радіоаматорам-спостерігачам призначаються обласними відділеннями Ліги радіоаматорів України.

9.8. В Україні можуть використовуватись спеціальні позивні сигнали (далі - СПС) та укорочені позивні сигнали (далі - УПС). За поданням ЛРУ СПС призначаються УДЦР, УПС - УДЦР або його Філіями.

9.9. СПС та УПС призначаються з метою:

1) привернення уваги українських та закордонних радіоаматорів до видатних подій, ювілейних дат та заходів, які відзначаються в Україні;

2) сприяння роботі аматорських радіостанцій, які забезпечують проведення наукових, спортивних та інших експедицій;

3) досягнення високих спортивних результатів у міжнародних змаганнях із радіозв'язку на коротких та ультракоротких хвилях.

9.10. СПС та УПС мають право використовувати оператори АРС першої категорії. Термін їх використання обумовлюється у кожному конкретному випадку, але не повинен бути більше одного календарного року (за винятком наукових експедицій в Антарктику, а також тривалих науково-спортивних заходів поза межами України).

9.11. При призначенні СПС та УПС ураховуються:

1) рекомендації ЛРУ;

2) відсутність порушень з боку оператора АРС протягом попередніх двох років Регламенту аматорського радіозв'язку України та Правил змагання з радіозв'язку.

Для участі в міжнародних змаганнях з радіозв'язку на коротких хвилях СПС можуть бути призначені АРС, які зайняли за попередній рік з 1 по 10 місця (індивідуальні АРС) або з 1 по 3 місця (колективні АРС) за рейтингом аматорських радіостанцій України відповідно до Положення Українського Контест-клубу - UCC. Дані СПС призначаються тільки для використання під час міжнародних змагань. У поточному році одній і тій же АРС для участі в міжнародних змаганнях може бути призначений тільки один СПС для використання з постійного місця розташування АРС.

9.12. З метою отримання дозволу на експлуатацію із використанням СПС оператор АРС не пізніше ніж за 90 днів до початку його використання подає до КХ-комітету ЛРУ наступні документи:

1) заяву про призначення СПС;

2) клопотання обласного відділення ЛРУ (Виконкому ЛРУ для заходів під егідою ЛРУ) по суті заяви.

9.13. Заява про призначення СПС повинна містити в собі наступну інформацію:

1) прізвище, ім'я, по батькові оператора АРС, що буде використовувати СПС;

2) позивний сигнал, належність станції (індивідуальна або колективна) та номер дозволу на її експлуатацію;

3) поштову адресу розташування АРС та назву засновника для колективної АРС;

4) обґрунтування необхідності використання СПС із пропозиціями щодо бажаного СПС;

5) термін використання СПС;

6) зобов'язання про обов'язкове підтвердження всіх сеансів радіозв'язку, шляхом розсилання відповідних QSL-карток на протязі 1 року із моменту закінчення конкретного заходу;

7) відомості про СПС, що використовувались, або використовуються в даний час Заявником;

8) зайняте місце АРС Заявника в рейтингу UCC за попередній рік (тільки для участі в змаганнях);

9) перелік змагань, для участі у яких заявляється СПС.

При необхідності КХ-комітет ЛРУ може зробити додатковий запит в обласне відділення ЛРУ, UCC та УКХ-комітет ЛРУ на АРС, яка замовляє СПС. КХ-комітет ЛРУ інформує Заявника та відповідне відділення ЛРУ про прийняте рішення. У разі прийняття позитивного рішення КХ-комітет ЛРУ не пізніше ніж за 60 днів до початку експлуатації АРС із використанням СПС подає відповідне клопотання до УДЦР.

9.14. Для отримання дозволу на експлуатацію АРС із використанням УПС користувач АРС не пізніше ніж за 60 днів до початку його використання подає до КХ-комітету ЛРУ документи, що визначені у п. 9.13.

КХ-комітет ЛРУ інформує Заявника та відповідне відділення ЛРУ про прийняте рішення. У разі прийняття позитивного рішення КХ-комітет ЛРУ не пізніше ніж за 30 днів до початку експлуатації АРС із використанням УПС подає відповідне клопотання до УДЦР (Філії).

9.15. У строк, що не перевищує 15 робочих днів від дати реєстрації заяви на експлуатацію АРС із використанням СПС та УПС, УДЦР (Філія) надає Заявникові рахунок на оплату робіт із підготовки дозволу. Дозвіл видається Заявникові не пізніше ніж через три робочих дні після пред'явлення ним документу, що підтверджує оплату робіт із підготовки та видачі цього дозволу. Зразок бланку наведена у додатку 10, зміст дозволу - у додатку 33.

9.16. Для ретрансляторів аматорського радіозв'язку позивні сигнали призначаються із серії UR0 в алфавітному порядку суфіксів з урахуванням діапазону роботи ретрансляторів.

10. Радіоаматорська аварійна служба

10.1. АРС України можуть бути залучені для організації радіозв'язку у надзвичайних ситуаціях та операціях із надання допомоги постраждалим від катастроф, стихійних лих і таке інше із правом передачі інформації від (для) третіх осіб у відповідності із чинним законодавством України, Регламентом радіозв'язку та міжнародними домовленостями й угодами.

10.2. У рамках аматорської служби функціонує Радіоаматорська аварійна служба (РАС).

10.3. У повсякденній роботі АРС, що беруть участь у роботі РАС, зобов'язані дотримуватись вимог даного Регламенту. У залежності від умов проходження радіохвиль та часу доби станціям РАС рекомендується використовувати наступні частоти: 3649,0 кГц, 7090,0 кГц, 14292,0 кГц.

10.4. Під час надзвичайних ситуацій усі АРС зобов'язані сприяти роботі радіостанцій РАС.

11. Контроль роботи АРС та відповідальність
радіоаматорів за порушення вимог Регламенту

11.1. Державний нагляд за дотриманням радіоаматорами норм законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом України та умов користування радіочастотним ресурсом здійснює ДІЗ.

11.2. Технічний радіоконтроль за користуванням радіочастотним ресурсом здійснює УДЦР та його Філії.

11.3. Оператор АРС повинні забезпечувати представникам ДІЗ, УДЦР вільний доступ до апаратури, споруд АРС, дозвільної та технічної документації, для здійснення функції контролю відповідно до чинного законодавства.

11.4. За виявлені порушення законодавства у сфері користування РЧР України на радіоаматорів можуть накладатися наступні стягнення:

1) попередження (накладається за порушення вимог одного з пунктів: 7.17.6, 7.17.7, 7.17.8, 7.17.9 Регламенту);

2) накладення штрафу (за порушення вимог одного з пунктів: 7.17.1, 7.17.2, 7.17.3, 7.17.4, 7.17.5, 7.17.10 та повторного порушення вимог одного з пунктів: 7.17.6, 7.17.7, 7.17.8, 7.17.9 Регламенту);

3) анулювання дозволу (відповідно до пункту 6.41 Регламенту).

11.5. При необхідності накласти стягнення, ДІЗ повідомляє оператора АРС про своє рішення.

11.6. Після отримання повідомлення оператор АРС зобов'язаний виконати рішення ДІЗ.

11.7. Оператор АРС може оскаржити це рішення відповідно до чинного законодавства України.

Додаток 1
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

Таблиця 1
Характеристики аматорських систем
для амплітудної маніпуляції Морзе
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва | Значення відповідно до режимів роботи |
| параметру |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Незатухаючі коливання (CW) Морзе | Незатухаючі коливання (CW) Морзе | Повільні |
| | 10-50 Бод | < 20 Бод (земля-місяць-земля) | коливання |
| | | | Морзе |
| | | | <= 1 Бод |
|--------------+----------------------------------------------------------+-------------------------------------------+-----------|
|Смуга частот | 1,8-7,3 | 10,1-29,7 | 50-450 | 902-47200 | 144 | 432 | 1296 | 0,136 |
|(МГц) | | | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-----------|
|Клас | 150HA1A | 150HA1A | 150HA1A | 150HA1A | 50H0A1A | 50H0A1A | 50H0A1A | 1H00A1B |
|випромінювання| 150HJ2A | 150HJ2A | 150HJ2A | 150HJ2A | 50H0J2A | 50H0J2A | 50H0J2A | 1H00J2B |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-----------|
|Потужність | 3-31,7 | 3-31,7 | 3-31,7 | 3-31,7 | 3-31,7 | 3-31,7 | 17-31,7 | 23 |
|передавача | | | | | | | | |
|(дБВт)(1) | | | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-----------|
|Втрати у | 0,2 | 0,3-0,9 | 1-2 | 0-10 | 1-2 | 1-2 | 1-4 | 0,0 |
|фідерній лінії| | | | | | | | |
|(дБ) | | | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-----------|
|Коефіцієнт | -20-15 | -10-21 | 0-26 | 10-40 | 20-26 | 20-26 | 25-40 | -22 |
|підсилення | | | | | | | | |
|передавальної | | | | | | | | |
|антени (дБі) | | | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-----------|
|Е.і.в.п. | -17,2-46,5 | -7,3-52,4 | 2-55 | 1-45 | 38-55 | 38-55 | 68 | 1 |
|(дБВт) | | | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-----------|
|Тип |Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна|Горизонтальна,|Горизонтальна|Горизонтальна,|Горизонтальна,|Вертикальна|
|поляризації | вертикальна | вертикальна | | вертикальна | | вертикальна, | вертикальна, | |
| | | | | | | ліва кругова | ліва кругова | |
| | | | | | | поляризація, | поляризація, | |
| | | | | | |права кругова |права кругова | |
| | | | | | | поляризація | поляризація | |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-----------|
|Ширина смуги | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|пропускання | | | | | | | | |
|тракту ПЧ | | | | | | | | |
|приймача (кГц)| | | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-----------|
|Коефіцієнт | 13 | 7-13 | 0,5-2 | 1-7 | 1 | 1 | 1 | 13 |
|шуму приймача | | | | | | | | |
|(дБ)(2) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Максимальна потужність передавача визначається ст. 4
цього Регламенту.
(2) У радіоприймачах, що використовують смуги радіочастот
вище 50 МГц, допускається використання попередніх підсилювачів, з
низьким рівнем шуму.
Таблиця 2
Характеристики аматорських систем для вузькосмугової
телеграфії з прямим знакодрукуванням
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва | Значення відповідно до режимів роботи(1) |
| параметру |-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | PSK31 | NBDP | PACTOR 2 | PACTOR 3 | CLOVER 2000 | MFSK16 |
| | 31 Бод | 50 Бод | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Смуга частот | 1,8-29,7 | 1,8-29,7 | 1,8-29,7 | 1,8-29,7 | 1,8-29,7 | 1,8-29,7 |
|(МГц) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Клас | 60H0J2B | 250HF1B | 375HJ2D | 2K20J2D | 2K00J2D | 316HJ2D |
|випромінювання| | | | | 2K00J2B | 316HJ2B |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Потужність | 3-31,7 | 3-31,7 | 3-31,7 | 3-31,7 | 3-31,7 | 3-31,7 |
|передавача | | | | | | |
|(дБВт)(2) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Втрати у | 0,2-0,9 | 0,2-0,9 | 0,2-0,9 | 0,2-0,9 | 0,2-0,9 | 0,2-0,9 |
|фідерній лінії| | | | | | |
|(дБ) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Коефіцієнт | -20-21 | -20-21 | -20-21 | -20-21 | -20-21 | -20-21 |
|підсилення | | | | | | |
|передавальної | | | | | | |
|антени (дБі) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Е.і.в.п. | -17,2-46,5 | -17,2-52,5 | -17,2-52,5 | -17,2-52,5 | -17,2-52,5 | -17,2-52,5 |
|(дБВт) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Поляризація |Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|
|антени | вертикальна | вертикальна | вертикальна | вертикальна | вертикальна | вертикальна |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Ширина ПЧ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,7 | 2,4 | 0,5 |
|приймача (кГц)| | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Коефіцієнт | 7-13 | 7-13 | 7-13 | 7-13 | 7-13 | 7-13 |
|шуму приймача | | | | | | |
|(дБ)(3) | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) PSK31 - це система, що використовує фазову маніпуляцію
(ФМН) зі швидкістю 31,1 Бод. PACTOR 2 - це система, що
використовує диференціальну ФМН (ДФМН) модуляцію зі швидкостями,
що міняються залежно від умов. PACTOR 3 - це система передачі
даних з потенційною швидкістю обробки до 5,2 кбіт/с.
CLOVER 2000 - це цифрова система передачі даних зі швидкістю до
5,2 кбіт/с. MFSK16 - це система передачі даних, що використовує
16-тональну частотну маніпуляцію (ЧМН) і пряме виправлення помилок
(ПВП).
(2) Максимальна потужність передавача визначається ст. 4
цього Регламенту.
(3) У радіоприймачах, що використовують смуги радіочастот
вище 50 МГц, допускається використання попередніх підсилювачів, з
низьким рівнем шуму.
Таблиця 3
Характеристики аматорських аналогових
радіотелефонних систем
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва | Значення відповідно до режимів роботи |
| параметру |-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | Радіотелефонний зв'язок на одній бічній смузі (ОБС) | Радіотелефонний зв'язок |
|--------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------------|
|Смуга частот | 1,8-7,3 | 10,1-29,7 | 50-450 | 902-47200 | 50-450 | 902-47200 |
|(МГц) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Клас | 2K70J3E | 2K70J3E | 2K70J3E | 2K70J3E | 11K0F3E | 11K0F3E |
|випромінювання| | | | | 16K0F3E | 16K0F3E |
| | | | | | 20K0F3E | 20K0F3E |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Потужність | 3-31,7 | 3-31,7 | 3-31,7 | 3-31,7 | 3-31,7 | 3-31,7 |
|передавача | | | | | | |
|(дБВт)(1) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Втрати у | 0,2 | 0,3-0,9 | 1-2 | 0-10 | 1-2 | 0-10 |
|фідерній лінії| | | | | | |
|(дБ) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Коефіцієнт | -20-15 | -10-21 | 0-23 | 0-40 | 0-26 | 0-40 |
|підсилення | | | | | | |
|передавальної | | | | | | |
|антени (дБі) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Е.і.в.п. | -16,8-46,5 | -7,3-52,4 | 2-53,7 | 1-45 | 2-55 | 1-45 |
|(дБВт) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Поляризація |Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|
|антени | вертикальна | вертикальна | вертикальна | вертикальна | вертикальна | вертикальна |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Ширина ПЧ | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 9 | 9 |
|приймача (кГц)| | | | | 15 | 15 |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Коефіцієнт | 13 | 7-13 | 0,5-2 | 1-7 | 0,5-2 | 1-7 |
|шуму приймача | | | | | | |
|(дБ)(2) | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Максимальна потужність передавача визначається ст. 4
цього Регламенту.
(2) У радіоприймачах, що використовують смуги радіочастот
вище 50 МГц, допускається використання попередніх підсилювачів, з
низьким рівнем шуму.
Таблиця 4
Характеристики аматорських цифрових радіотелефонних
та мультимедійних систем
------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва | Значення відповідно до режимів роботи |
| параметру |-------------------------------------------------------------------------|
| | Цифровий радіотелефонний зв'язок | Цифровий радіотелефонний |
| | | зв'язок і мультимедіа |
|--------------+-------------------------------------------+-----------------------------|
|Смуга частот | 1,8-7,3 | 10,1-29,7 | 50-450 | 1240-1300 | 5650-10500 |
|(МГц) | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------|
|Клас | 2K70J2E | 2K70J2E | 2K70J2E | 2K70G1D | 2K70G1D |
|випромінювання| | | 5K76G1E | 6K00F7D | 6K00F7D |
| | | | 8K10F1E | 16K0D1D | 16K0D1D |
| | | | | 150KF1W | 150KF1W |
| | | | | | 10M5F7W |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------|
|Потужність | 3-31,7 | 3-31,7 | 3-31,7 | 1-10 | 3 |
|передавача | | | | | |
|(дБВт)(1) | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------|
|Втрати у | 0,2 | 0,3-0,9 | 1-2 | 1-3 | 1-6 |
|фідерній лінії| | | | | |
|(дБ) | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------|
|Коефіцієнт | -20-15 | -10-21 | 0-26 | 30 | 36 |
|підсилення | | | | | |
|передавальної | | | | | |
|антени (дБі) | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------|
|Е.і.в.п. | -16,8-46,5 | -7,3-52,4 | 2-55 | 39 | 38 |
|(дБВт) | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------|
|Поляризація |Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна|Горизонтальна,|Горизонтальна,|
|антени | вертикальна | вертикальна | | вертикальна | вертикальна |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------|
|Ширина ПЧ | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7, 6, 16, | 2,7, 6, 16, |
|приймача (кГц)| | | 5,76 | 130 | 130, 10500 |
| | | | 8,1 | | |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------|
|Коефіцієнт | 13 | 7-13 | 1 | 2 | 2 |
|шуму приймача | | | | | |
|(дБ)(2) | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Максимальна потужність передавача визначається ст. 4
цього Регламенту.
(2) У радіоприймачах, що використовують смуги радіочастот
вище 50 МГц, допускається використання попередніх підсилювачів, з
низьким рівнем шуму.
Таблиця 5
Характеристики аматорських супутникових систем
напрямку Земля-космос
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Режим роботи |Незатухаючі коливання (CW) Морзе, 10-50 Бод | Радіотелефонний зв'язок на ОБС, цифровий |
| | | радіотелефонний зв'язок, дані |
|--------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------|
|Смуга частот | 28 | 144-5670 | 10450-24050 | 28 | 144-5670 | 10450-24050 |
|(МГц) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Клас | 150HA1A | 150HA1A | 150HA1A | 2K70J3E | 2K70J3E | 2K70J3E |
|випромінювання| 150HJ2A | 150HJ2A | 150HJ2A | 2K70J2E | 16K0F3E | 16K0F3E |
| | | | | 16K0F3E | 44K2F1D | 44K2F1D |
| | | | | | 88K3F1D | 88K3F1D |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Потужність | 0-20 | 0-20 | 0-13 | 0-20 | 0-20 | 0-13 |
|передавача | | | | | | |
|(дБВт)(1) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Втрати у | 0,2-1,5 | 0,2-3 | 0,2-3 | 0,2-1,5 | 0,2-3 | 0,2-3 |
|фідерній лінії| | | | | | |
|(дБ) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Коефіцієнт | -2-10 | -2-27 | -2-31 | -2-10 | -2-27 | -2-31 |
|підсилення | | | | | | |
|передавальної | | | | | | |
|антени (дБі) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Е.і.в.п. | 10-29 | 10-45 | 10-42 | 10-29 | 10-45 | 10-42 |
|(дБВт) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Поляризація |Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|
|антени | вертикальна, | вертикальна, | вертикальна, | вертикальна, | вертикальна, | вертикальна, |
| | ліва кругова | ліва кругова | ліва кругова | ліва кругова | ліва кругова | ліва кругова |
| | поляризація, | поляризація, | поляризація, | поляризація, | поляризація, | поляризація, |
| |права кругова |права кругова |права кругова |права кругова |права кругова |права кругова |
| | поляризація | поляризація | поляризація | поляризація | поляризація | поляризація |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Ширина ПЧ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,7 | 2,7, 16, 50, | 2,7, 16, 50, |
|приймача (кГц)| | | | 16 | 100 | 100 |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Коефіцієнт | 3-10 | 1-3 | 1-7 | 3-10 | 1-3 | 1-7 |
|шуму приймача | | | | | | |
|(дБ)(2) | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Максимальна потужність передавача визначається ст. 4
цього Регламенту.
(2) У радіоприймачах, що використовують смуги радіочастот
вище 50 МГц, допускається використання попередніх підсилювачів, з
низьким рівнем шуму.
Таблиця 6
Характеристики аматорських супутникових систем
напрямку космос-Земля
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Режим роботи |Незатухаючі коливання (CW) Морзе, 10-50 Бод | Радіотелефонний зв'язок на ОБС, цифровий |
| | | радіотелефонний зв'язок, дані |
|--------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------|
|Смуга частот | 28 | 144-5850 | 10450-24050 | 28 | 144-5850 | 10450-24050 |
|(МГц) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Клас | 150HA1A | 150HA1A | 150HA1A | 2K70J3E | 2K70J3E | 2K70J3E |
|випромінювання| 150HJ2A | 150HJ2A | 150HJ2A | 2K70J2E | 16K0F3E | 16K0F3E |
| | | | | 16K0F3E | 44K2F1D | 44K2F1D |
| | | | | | 88K3F1D | 88K3F1D |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Потужність | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0-10 |
|передавача | | | | | | |
|(дБВт)(1) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Втрати у | 0,2-1 | 0,2-1 | 0,2-1 | 0,2-1 | 0,2-1 | 0,2-1 |
|фідерній лінії| | | | | | |
|(дБ) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Коефіцієнт | 0 | 0-6 | 0-6 | 0 | 0 | 0-6 |
|підсилення | | | | | | |
|передавальної | | | | | | |
|антени (дБі) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Е.і.в.п. | 9 | 9-15 | 9-15 | 9 | 9-15 | 9-15 |
|(дБВт) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Поляризація |Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|
|антени | вертикальна, | вертикальна, | вертикальна, | вертикальна, | вертикальна, | вертикальна, |
| | ліва кругова | ліва кругова | ліва кругова | ліва кругова | ліва кругова | ліва кругова |
| | поляризація, | поляризація, | поляризація, | поляризація, | поляризація, | поляризація, |
| |права кругова |права кругова |права кругова |права кругова |права кругова |права кругова |
| | поляризація | поляризація | поляризація | поляризація | поляризація | поляризація |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Ширина ПЧ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,7, 16 | 2,7, 16, 50, | 2,7, 16, 50, |
|приймача (кГц)| | | | | 100 | 100 |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Коефіцієнт | 3-10 | 1-3 | 1-7 | 3-10 | 1-3 | 1-7 |
|шуму приймача | | | | | | |
|(дБ)(2) | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Максимальна потужність передавача визначається ст. 4
цього Регламенту.
(2) У радіоприймачах, що використовують смуги радіочастот
вище 50 МГц, допускається використання попередніх підсилювачів, з
низьким рівнем шуму.
Таблиця 7
Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної
потужності та види зв'язку передавачів АРС
(за категоріями операторів)
---------------------------------------------------------------------------
| Смуги частот, | Категорія | Потужність | Види зв'язку |
| МГц | аматорської та | передавача, Вт | |
| | аматорської |-----------------| |
| | супутникової | Категорія | |
| | служби |-----------------| |
| | в Україні | 1 | 2 | 3 | |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|1,715-1,800 |Вторинна | 10 | 5 | - |SSB, CW |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|1,810-1,840 |Первинна(1) | 10 | 5 | - |CW |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|1,840-1,850 |Первинна(1) | 10 | 5 | - |SSB, CW |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|1,838-1,842 |Первинна(1) | 10 | 5 | 5 |DIGI |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|1,850-1,900 |Вторинна | 10 | 5 | 5 |SSB, CW |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|1,900-2,000 |Вторинна | 10 | 5 | 5 |AM, SSB, CW |
|-------------------------------------------------------------------------|
| |
|-------------------------------------------------------------------------|
|3,500-3,600 |Первинна(1) | 200 | 100 | 40 |CW |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|3,600-3,650 |Первинна(1) | 200 | 100 | 40 |SSB, CW |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|3,580-3,620 |Первинна(1) | 200 | 100 | 40 |DIGI |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|3,650-3,700 |Первинна(1) | 200 | 100 | - |SSB, CW |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|3,700-3,800 |Первинна(1) | 200 | - | - |SSB, CW |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|3,730-3,740 |Первинна(1) | 200 | 100 | - |SSTV |
|-------------------------------------------------------------------------|
| |
|-------------------------------------------------------------------------|
|7,000-7,100 |Первинна | 200 | 100 | 40 |CW |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|7,035-7,045 |Первинна | 200 | 100 | - |SSTV, DIGI |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|7,040-7,100 |Первинна | 200 | 100 | - |SSB |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|7,100-7,200 |Первинна(1) | 200 | - | - |SSB, CW |
|-------------------------------------------------------------------------|
| |
|-------------------------------------------------------------------------|
|14,000-14,250 |Первинна | 200 | 100 | - |CW |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|14,070-14,112 |Первинна | 200 | 100 | - |DIGI |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|14,099-14,101 |Первинна | | - | - |IBP |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|14,100-14,150 |Первинна | 200 | 100 | - |SSB |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|14,150-14,250 |Первинна | 200 | - | - |SSB |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|14,225-14,235 |Первинна | 200 | - | - |SSTV |
|-------------------------------------------------------------------------|
| |
|-------------------------------------------------------------------------|
|18,068-18,168 |Первинна(1) | 200 | 100 | - |CW |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|18,100-18,110 |Первинна(1) | 200 | 100 | - |DIGI |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|18,109-18,111 |Первинна(1) | - | - | - |IBP |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|18,110-18,168 |Первинна(1) | 200 | 100 | - |SSB |
|-------------------------------------------------------------------------|
| |
|-------------------------------------------------------------------------|
|21,000-21,450 |Первинна | 200 | 100 | 40 |CW |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|21,080-21,120 |Первинна | 200 | 100 | 40 |DIGI |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|21,150-21,250 |Первинна | 200 | 100 | 40 |SSB |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|21,149-21,151 |Первинна | - | - | - |IBP |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|21,250-21,450 |Первинна | 200 | - | - |SSB |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|21,335-21,345 |Первинна | 200 | - | - |SSTV |
|-------------------------------------------------------------------------|
| |
|-------------------------------------------------------------------------|
|24,890-24,990 |Первинна | 200 | 100 | - |CW |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|24,920-24,930 |Первинна | 200 | 100 | - |DIGI |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|24,929-24,931 |Первинна | - | - | - |IBP |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|24,930-24,990 |Первинна | 200 | 100 | - |SSB |
|-------------------------------------------------------------------------|
| |
|-------------------------------------------------------------------------|
|28,000-28,200 |Первинна | 200 | 100 | 40 |CW |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|28,070-28,150 |Первинна | 200 | 100 | 40 |DIGI |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|28,200-28,800 |Первинна | 200 | 100 | 40 |SSB, CW |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|28,199-28,201 |Первинна | - | - | - |IBP |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|28,300-28,320 |Первинна | 200 | 100 | 40 |DIGI |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|28,675-28,685 |Первинна | 200 | - | - |SSTV |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|28,800-29,300 |Первинна | 200 | 100 | 40 |SSB, AM, CW |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|29,200-29,300 |Первинна | 200 | 100 | 40 |DIGI |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|29,300-29,510 |Первинна | 200 | 100 | - |SAT |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|29,510-29,520 |Первинна | - | - | - | |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|29,520-29,700 |Первинна | 200 | 100 | 40 |FM, SSB, CW |
|-------------------------------------------------------------------------|
| |
|-------------------------------------------------------------------------|
|144,000-144,035 |Первинна | 5 | - | - |EME |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|144,035-144,110 |Первинна | 5 | 5 | 5 |CW |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|144,110-144,150 |Первинна | 5 | 5 | 5 |CW, MGM |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|144,150-144,180 |Первинна | 5 | 5 | 5 |CW, SSB, MGM |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|144,180-144,360 |Первинна | 5 | 5 | 5 |CW, SSB |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|144,360-144,399 |Первинна | 5 | 5 | 5 |CW, SSB, MGM |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|144,500-144,794 |Первинна | 5 | 5 | 5 |SSB, CW, FM, |
| | | | | |DIGI, SSTV |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|144,794-144,990 |Первинна | 5 | 5 | 5 |DIGI |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|145,194-145,806 |Первинна | 5 | 5 | 5 |FM |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|145,806-146,000 |Первинна | 5 | 5 | 5 |SAT |
|-------------------------------------------------------------------------|
| |
|-------------------------------------------------------------------------|
|430,000-432,000 |Первинна(1) | 5 | 5 | 5 |FM |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|432,000-432,025 |Первинна(1) | 5 | - | - |EME |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|432,025-432,100 |Первинна(1) | 5 | 5 | 5 |CW |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|432,100-432,399 |Первинна(1) | 5 | 5 | 5 |CW, SSB, MGM |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|432,500-432,994 |Первинна(1) | 5 | 5 | 5 |SSB, FM, AM, |
| | | | | |DIGI, CW |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|432,500 |Первинна(1) | 5 | 5 | 5 |SSTV |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|433,394-433,581 |Первинна(1) | 5 | 5 | 5 |FM |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|433,400 |Первинна(1) | 5 | 5 | 5 |SSTV |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|433,581-435,000 |Первинна(1) | 5 | 5 | 5 |SSB, FM, AM, |
| | | | | |DIGI, CW |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|435,000-438,000 |Первинна(1) | 5 | 5 | 5 |SAT |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|438,000-440,000 |Первинна(1) | 5 | 5 | 5 |FM |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|438,025-438,175 |Первинна(1) | 5 | 5 | 5 |DIGI |
|-------------------------------------------------------------------------|
| |
|-------------------------------------------------------------------------|
|5650,000-5670,000 |Вторинна | 5 | 5 | 5 |FM, CW, SSB |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|10100,000-10150,000|Вторинна | 5 | 5 | 5 |FM, CW, SSB |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|24000,000-24050,000|Первинна | 5 | 5 | 5 |FM, CW, SSB |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|47000,000-47200,000|Вторинна | 5 | 5 | 5 |FM, CW, SSB |
|-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----------------|
|77500,000-78000,000|Вторинна | 5 | 5 | 5 |FM, CW, SSB |
---------------------------------------------------------------------------
(1) використовується сумісно з іншими радіослужбами
Види зв'язку
------------------------------------------------------------------
|Позначення| Призначення та основні характеристики |
|----------+-----------------------------------------------------|
| CW |Телеграфія - передача текстових повідомлень із |
| |використанням коду Морзе. |
| |A1 - амплітудна телеграфія; F2 - тональна телеграфія |
| |за допомогою частотної модуляції. |
| |Необхідна ширина смуги випромінювання |
| |не більше 100 Гц. |
|----------+-----------------------------------------------------|
| SSB |Телефонія - передача мовних повідомлень в аналоговому|
| АМ |вигляді |
| FM |J3E - одна бокова смуга (SSB) з подавленою несівною |
| |та необхідною шириною смуги випромінювання не більше |
| |2,7 кГц; |
| |F3E - частотна модуляція (FM) з необхідною шириною |
| |смуги випромінювання не більше 6,0 кГц на частотах |
| |нижче 30 МГц, та 20 кГц на частотах вище 30 МГц; |
| |A3E - двополосна телефонія з використанням несівної |
| |(АМ) з необхідною шириною смуги випромінювання не |
| |більше 6,0 кГц. |
|----------+-----------------------------------------------------|
| SSTV |Передача зображень - передача відео інформації. |
| |J2F - з необхідною шириною смуги випромінювання не |
| |більше 2,7 кГц. |
|----------+-----------------------------------------------------|
| DIGI |Передача сигналів з цифровими методами модуляції |
| MGM |(RTTY, PSK31, PSK63, MT63, Hell та інші). |
| |F1B - безпосередня частотна маніпуляція несівної |
| |частоти передавача з використанням двох частот; |
| |F2B - модуляція FM передавача двома звуковими тонами;|
| |J2B - модуляція SSB передавача двома звуковими тонами|
| |(RTTY); |
| |F1D - передача даних шляхом безпосередньої частотної |
| |маніпуляції несівної з використанням декількох |
| |частот, що чергуються; |
| |F2D - передача даних шляхом модуляції FM передавача |
| |декількома звуковими тонами що чергуються; |
| |J2D - передача даних шляхом модуляції SSB передавача |
| |декількома звуковими тонами, що чергуються. |
|----------+-----------------------------------------------------|
| IBP |Міжнародний проект радіоаматорських "маяків". |
| |A1 - амплітудна телеграфія з необхідною шириною смуги|
| |випромінювання 100 Гц. |
|----------+-----------------------------------------------------|
| SAT |Зв'язок з використанням штучних супутників Землі. |
| |Щільність потоку випромінювання космічних станцій АСС|
| |біля поверхні Землі не повинна перевищувати |
| |мінус 110 дБВт/кв.м. |
|----------+-----------------------------------------------------|
| ЕМЕ |Зв'язок з використанням Місяця як пасивного |
| |ретранслятора. |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 8
Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної
потужності передавача, види зв'язку ретрансляторів,
радіомаяків та спортивних АРС
------------------------------------------------------------------
| Смуга частот, | Вихідна |Позначення| Примітки |
| МГц |потужність,| виду | |
| | Вт | зв'язку | |
|----------------+-----------+----------+------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------|
| Ретранслятори |
|----------------------------------------------------------------|
|145,000-145,800 | 15 | FM |1. Крок сітки між |
| | | |каналами "R" - 25 кГц. |
| | | |2. Відстань між каналами|
| | | |"R" та "RX" - 12,5 кГц. |
| | | |3. Частота передачі |
| | | |ретранслятора вища |
| | | |за частоту прийому |
| | | |на 600 Гц. |
| | | |4. Частота прийому |
| | | |каналу R0 - 145,000 МГц.|
| | | |5. Частота прийому |
| | | |каналу |
| | | |R0X - 145,0125 МГц |
| | | |6. Канал R8 (частота |
| | | |передачі 145,800 МГц) |
| | | |бажано не застосовувати.|
|----------------+-----------+----------+------------------------|
|433,000-434,975 | 5 | FM |1. Крок сітки між |
| | | |каналами - 25 кГц. |
| | | |2. Частота передачі |
| | | |ретранслятора каналів |
| | | |"RU368 - RU398" вища |
| | | |за частоту прийому |
| | | |на 1,6 МГц. |
| | | |3. Частота прийому |
| | | |каналу RU368 |
| | | |(RU0) - 433,000 МГц. |
| | | |4. Частота прийому |
| | | |каналу RU398 |
| | | |(RU15) - 433,375 МГц. |
|----------------+-----------+----------+------------------------|
|431,050-439,400 | 5 | FM |1. Крок сітки між |
| | | |каналами - 25 кГц. |
| | | |2. Частота передачі |
| | | |ретранслятора каналів |
| | | |"RU692 - RU752" вища |
| | | |за частоту прийому |
| | | |на 7,6 МГц. |
| | | |3. Частота прийому |
| | | |каналу |
| | | |RU692 - 431,050 МГц. |
| | | |4. Частота прийому |
| | | |каналу |
| | | |RU752 - 431,800 МГц. |
|----------------------------------------------------------------|
| Радіомаяки |
|----------------------------------------------------------------|
|28,199-28,201 | 5 | CW | |
|----------------+-----------+----------+------------------------|
|144,110-144,150 | 5 | CW, MGM |1. MGM - з необхідною |
| | | |шириною смуги |
| | | |випромінювання не більше|
| | | |500 Гц (500H) |
|----------------+-----------+----------+------------------------|
|432,400-432,490 | 5 | CW, MGM |1. MGM - з необхідною |
| | | |шириною смуги |
| | | |випромінювання не більше|
| | | |500 Гц (500H) |
|----------------------------------------------------------------|
| Радіопередавачі для спортивної пеленгації |
|----------------------------------------------------------------|
|3,500-3,650 | 5 | CW | |
|----------------+-----------+----------+------------------------|
|3,600-3,650 | 5 | AM | |
|----------------+-----------+----------+------------------------|
|144,035-145,800 | 5 | CW | |
|----------------+-----------+----------+------------------------|
|144,500-145,500 | 5 | AM | |
|----------------------------------------------------------------|
| Радіостанції для комплексних аматорських змагань |
|----------------------------------------------------------------|
|1,840-2,000 | 5 | CW | |
|----------------+-----------+----------+------------------------|
|1,860-2,000 | 5 | SSB | |
|----------------+-----------+----------+------------------------|
|3,500-3,650 | 5 | CW | |
|----------------+-----------+----------+------------------------|
|3,600-3,650 | 5 | SSB | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 9
Мінімально допустимі рівні послаблення
побічного та (або) позасмугового випромінювання
------------------------------------------------------------------
|Робочий діапазон|Вихідна потужність,| Рівень послаблення, |
| частот, МГц | Вт | дБ |
|----------------+-------------------+---------------------------|
|до 30 |для всіх рівнів |40 (але не більше 50 мВт) |
| |потужності | |
|----------------+-------------------+---------------------------|
|від 30 до 235 |до 25 |40 (але не більше 75 мкВт) |
| |-------------------+---------------------------|
| |більше 25 |60 (але не більше 1 мВт) |
|----------------+-------------------+---------------------------|
|від 235 до 960 |до 25 |40 (але не більше 25 мкВт) |
| |-------------------+---------------------------|
| |більше 25 |60 (але не більше 25 мкВт) |
|----------------+-------------------+---------------------------|
|від 960 та вище |до 10 |40 (але не більше 100 мкВт)|
| |-------------------+---------------------------|
| |більше 10 |50 (але не більше 100 мкВт)|
------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

Екзаменаційна програма
для радіоаматорів-початківців (з урахуванням
рекомендації CEPT ЕСС (05) 06 та ERC REPORT 32)

а) Технічний зміст

Розділ 1. Теорія електрики, електромагнітного поля та радіозв'язку

1.1. Провідність:

- провідник, напівпровідники й діелектрик;

- струм, напруга та опір;

- одиниці виміру Ампер, Вольт і Ом;

- закон Ома U = I x R;

- електрична потужність P = U x I;

- одиниця Ват.

1.2. Джерела (електрики):

- батарея та мережа живлення.

1.3. Радіохвилі:

- радіохвилі як електромагнітні хвилі;

- швидкість поширення та її зв'язок із частотою й довжиною хвилі;

- поляризація;

- частота;

- одиниця вимірювання Герц.

1.4. Звукові й цифрові сигнали:

- звукові сигнали;

- цифровий сигнал.

1.5. Модульовані сигнали (переваги й недоліки):

- амплітудної модуляції;

- модуляції однієї бокової смуги частот;

- частотної модуляції;

- несуча, бокова смуга та ширина смуги частот.

1.6. Потужність:

- DC - вхідна потужність постійного току та RF - вихідна радіочастотна потужність.

Розділ 2. Компоненти

2.1. Резистор:

- опір;

- одиниця вимірювання Ом;

- розсіювана потужність;

- кольоровий код;

- послідовні й паралельні з'єднання резисторів.

2.2. Конденсатор:

- ємність;

- одиниця вимірювання Фарад;

- використання конденсаторів постійної ємності та конденсаторів змінної ємності: повітряний, зі слюди, пластмасовий, керамічний і електролітний;

- паралельне з'єднання конденсаторів.

2.3. Котушка індуктивності:

- одиниця вимірювання Генрі.

2.4. Призначення та застосування перетворювачів:

- перетворювачі (застосування).

2.5. Діод:

- призначення та застосування діодів;

- випрямний діод, стабілітрон.

2.6. Транзистор:

- знати, що транзистор може використовуватися в якості підсилювача або генератора.

2.7. Резонансні контури:

- функції послідовних і паралельних резонансних контурів.

Розділ 3. Схеми

3.1. Фільтри

- призначення фільтрів нижніх частот, верхніх частот, смугових та смугових режекторних фільтрів та їх застосування).

Розділ 4. Приймачі

4.1. Типи:

- індивідуальний супергетеродинний приймач;

- приймачі із прямим підсиленням або прямим перетворенням.

4.2. Блок-схеми:

- приймач незатухаючих коливань (A1A);

- приймач АМ коливань (A3E);

- приймач сигналів з однією боковою смугою (J3E);

- приймач ЧМ сигналів (F3E);

4.3. Робота й функція наступних етапів (тільки трактування блок-схем):

- підсилювач ВЧ;

- генератор (постійний та змінний);

- змішувач;

- підсилювач ПЧ;

- детектор;

- генератор на частоті биттів (BFO);

- НЧ підсилювач;

- джерело живлення;

- подавлювач шумів (тільки призначення).

Розділ 5. Передавачі

5.1. Блок-схеми:

- передавач незатухаючих коливань (A1A);

- передавач по одній боковій смузі (J3E);

- ЧМ передавач (F3E).

5.2. Робота й функції наступних етапів (тільки трактування блок-схем):

- генератор (на кварцовому кристалі і такий, що перестроюється (VFO);

- буферний каскад;

- збуджувач;

- помножувач частоти;

- підсилювач потужності;

- вихідний фільтр (pi-filter);

- частотний модулятор;

- модулятор однієї бокової смуги;

- джерело живлення.

5.3. Характеристики передавачів (простий опис):

- стабільність частоти;

- ширина смуги випромінювання;

- бокові смуги випромінювання;

- вихідна потужність;

- побокові випромінювання і гармоніки.

Розділ 6. Антени та лінії передач

6.1. Типи антен (тільки фізична конструкція, характеристики направленності та поляризація):

- напівхвильова антена з центральним живленням;

- антена з кінцевим живленням;

- чвертьхвильова вертикальна антена типу "ground plane";

- антена з пасивними елементами типу "Yagi";

- потужність випромінювання (ефективна випромінювальна потужність ERP, ефективна ізотропно-випромінювальна потужність EIRP).

6.2. Способи живлення антени:

- коаксіальний кабель і двопроводовий фідер (переваги та недоліки, конструкція та використання).

6.3. Узгодження:

- блоки настроювання антени (тільки призначення).

Розділ 7. Частотний спектр і розповсюдження (тільки простий опис):

- іоносферні шари;

- вплив іоносферних шарів на розповсюдження КХ;

- загасання;

- тропосфера;

- вплив погодних умов на КХ/УКХ розповсюдження;

- цикл сонячних плям і його вплив на радіозв'язок;

- КХ, УКХ діапазони;

- взаємозв'язок між частотою й довжиною хвилі.

Розділ 8. Виміри

8.1. Проведення вимірів:

- постійної й змінної напруги;

- постійного і змінного струму;

- опору;

- потужності постійного струму та ВЧ-потужності;

- частоти.

8.2. Вимірювальні прилади (проведення вимірів з використанням):

- багатодіапазонного вимірювального пристрою (цифрового і аналогового);

- вимірювача коефіцієнта стоячої хвилі;

- хвилеміра поглинання;

- еквівалент штучного навантаження.

Розділ 9. Завади та завадостійкість

9.1. Завади в електронному устаткуванні:

- завади корисним сигналам у телебаченні, передачам у метровому діапазоні і радіомовленні;

- завади аудіосистемам.

9.2. Причина завад в електронному устаткуванні:

- паразитне випромінювання передавача (паразитне випромінювання, гармоніки);

- небажаний вплив на устаткування (через вхід антени приймача, іншими шляхами (мережа живлення, гучномовець, з'єднувальні дроти)).

9.3. Заходи щодо запобігання і мінімізації завад:

- фільтрація на радіоаматорській станції;

- фільтрація на пристрої, що піддалося впливу завад;

- розв'язка;

- екранування;

- рознесення передавальних і телевізійних антен;

- запобігання використань антени з кінцевим живленням;

- заземлення;

- соціальні впливи (гарні стосунки із сусідами).

Розділ 10. Безпека

10.1. Людське тіло:

- наслідки ураження електричним током;

- запобіжні заходи від ураження електричним током.

10.2. Джерела живлення від мережі:

- різниця між фазою, нулем і заземленням;

- важливість доброго заземлення;

- швидкодіючі та повільнодіючі запобіжники, розмірність запобіжників.

10.3. Небезпека:

- високі напруги;

- заряджені конденсатори.

10.4. Блискавка:

- небезпека;

- захист;

- заземлення устаткування.

б) Національні й міжнародні правила експлуатації та процедури

Розділ 1. Фонетична абетка:

------------------------------------------------------------------
|A |ALFA |N |NOVEMBER |
|------------+-------------------+------------+------------------|
|B |BRAVO |O |OSCAR |
|------------+-------------------+------------+------------------|
|C |CHARLI |P |PAPA |
|------------+-------------------+------------+------------------|
|D |DELTA |Q |QUEBEC |
|------------+-------------------+------------+------------------|
|E |ECHO |R |ROMEO |
|------------+-------------------+------------+------------------|
|F |FOXSTROT |S |SIERRA |
|------------+-------------------+------------+------------------|
|G |GOLF |T |TANGO |
|------------+-------------------+------------+------------------|
|H |HOTEL |U |UNIFORM |
|------------+-------------------+------------+------------------|
|I |INDIA |V |VICTOR |
|------------+-------------------+------------+------------------|
|J |JULIETT |W |WHISKEY |
|------------+-------------------+------------+------------------|
|K |KILO |X |X-RAY |
|------------+-------------------+------------+------------------|
|L |LIMA |Y |YANKEE |
|------------+-------------------+------------+------------------|
|M |MIKE |Z |ZULU |
------------------------------------------------------------------
Розділ 2. Q-код:

------------------------------------------------------------------
|Код | Питання | Відповідь |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRK |яка розбірливість моїх |розбірливість Ваших |
| |сигналів? |сигналів ..... . |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRM |чи створює вам хтось завади? |мені створює завади ... |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRN |чи піддаєтеся Ви атмосферним |мені заважають атмосферні |
| |завадам? |завади |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRO |чи належить мені збільшити |збільшіть потужність |
| |потужність передавача? |передавача |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRP |чи належить мені знизити |зменшіть потужність |
| |потужність передавача? |передавача |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRT |чи належить мені припинити |припиніть передачу |
| |передачу? | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRZ |хто мене викликає? |Вас викликає ... |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRV |Ви готові? |я готовий |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QSB |чи загасають мої сигнали? |Ваші сигнали загасають |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QSL |чи можете Ви підтвердити |підтверджую прийом |
| |прийом? | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QSO |чи можете Ви зв'язатися |я можу зв'язатися |
| |з ....... безпосередньо? |з ....... безпосередньо |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QSY |чи належить мені перейти на |перейдіть на іншу частоту |
| |іншу частоту? | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRX |коли Ви знову вийдете на |я знову вийду на зв'язок |
| |зв'язок? |о .... годині на частоті |
| | |... кгц (або Мгц) |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QTH |на якій широті й довготі Ви |моє місцезнаходження на |
| |перебуваєте |широті, .... довготі .... |
------------------------------------------------------------------
Розділ 3. Робочі абревіатури, які використовуються в радіоаматорській службі:

------------------------------------------------------------------
|BK |сигнал, який використовується для переривання передачі |
|----+-----------------------------------------------------------|
|CQ |загальний виклик всім станціям |
|----+-----------------------------------------------------------|
|CW |телеграфна передача |
|----+-----------------------------------------------------------|
|DE |від (використовується для відокремлення позивного сигналу |
| |станції, яку викликають від позивного сигналу станції, |
| |яка викликає) |
|----+-----------------------------------------------------------|
|K |передавайте |
|----+-----------------------------------------------------------|
|RPRT|повідомлення |
|----+-----------------------------------------------------------|
|PSE |будь ласка |
|----+-----------------------------------------------------------|
|R |прийнятий |
|----+-----------------------------------------------------------|
|RX |приймач |
|----+-----------------------------------------------------------|
|TX |передавач |
|----+-----------------------------------------------------------|
|UR |ваш |
------------------------------------------------------------------
Розділ 4. Позивні сигнали:

- ідентифікація аматорської станції;

- використання позивних;

- структура позивних;

- національні префікси;

в) Національні й міжнародні регламенти, що стосуються радіоаматорської служби й радіоаматорської супутникової служби

Розділ 1. Регламент радіозв'язку МСЕ:

- визначення радіоаматорської й радіоаматорської супутникової служб;

- визначення радіоаматорської станції;

- регламент радіозв'язку Стаття 25;

- устав радіоаматорської та радіоаматорської супутникової служб;

- райони радіозв'язку МСЕ.

Розділ 2. Регламент CEPT:

- рекомендація (05) 06 ЕСС;

- тимчасове використання радіоаматорських станцій у країнах-членах CEPT;

- тимчасове використання радіоаматорських станцій у країнах, що не є членами CEPT, які беруть участь у системі ліцензування початківців радіоаматорської служби.

Розділ 3. Національні закони, регламенти й ліцензійні умови:

- національні закони;

- регламенти і умови ліцензій;

- демонстрація знань по занесенню даних в журнал;

- ведення апаратного журналу;

- реєстрація даних у апаратному журналі.

Додаток 3
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

Екзаменаційна програма
для операторів АРС першої та другої категорії
(для гармонізованого екзаменаційного
сертифікату радіоаматора (HAREC),
з урахуванням рекомендацій
CEPT T/R 61-01 та T/R 61-02).

a) Технічний зміст.

Глава 1. Теорія електрики, електромагнітного поля та радіозв'язку.

1.1. Провідність:

- провідник, напівпровідник, діелектрик;

- струм, напруга та опір;

- одиниці вимірювання ампер, вольт і ом;

- закон Ома U = I x R;

- закони Кірхгофа;

- електрична потужність: P = U x I;

- одиниця виміру Ват;

- електрична енергія: W = P x t;

- ємність батареї (ампер-час).

1.2. Джерела електрики:

- джерело напруги, електрорушійна сила (EMF), струм короткого замикання, внутрішній опір і кінцева напруга;

- послідовне та паралельне під'єднання джерел напруги.

1.3. Електричне поле:

- напруженість електричного поля;

- одиниця виміру Вольт на метр;

- екранування електричного поля.

1.4. Магнітне поле:

- магнітне поле навколо проводу, що знаходиться під напругою;

- екранування магнітного поля.

1.5. Електромагнітне поле:

- радіохвилі в якості електромагнітних хвиль;

- швидкість розповсюдження і її зв'язок з частотою та довжиною хвилі: c = f x ламбда;

- поляризація.

1.6. Синусоїдальні сигнали:

- графічне відтворення в часі;

- миттєва величина, амплітуда (E макс.), ефективна (RMS) та

U
макс
середня величина: U = -------;
еф ----
|| 2
- період та тривалість періоду;

- частота;

- одиниця виміру Герц;

- різність фаз.

1.7. Несиносоїдальні сигнали:

- звукові сигнали;

- прямокутне коливання;

- графічне відтворення в часі;

- компонент напруги постійного струму, основна хвиля і вищі гармоніки;

- шум P = k TB (тепловий шум приймача, шум у смузі частот,

ш щільність шуму, потужність шуму в смуги пропускання приймача).

1.8. Модульовані сигнали:

- незатухаюча хвиля (CW);

- амплітудна модуляція;

- фазова модуляція, частотна модуляція і односмугова модуляція;

дельта f
- девіація частоти і індекс модуляції m = ----------;
f
мод
- несуча, бокові смуги та ширина смуги;

- форми хвилі сигналів CW (незатухаюча хвиля), AM (амплітудна модуляція), SSB (одна бокова смуга) і FM (частотна модуляція) (їх графічне відтворення);

- спектр сигналів CW, AM і SSB (їх графічне представлення);

- цифрові модуляції: FSK (частотна маніпуляція), 2-PSK (фазова маніпуляція), 4-PSK, QAM (квадратурна амплітудна маніпуляція);

- цифрова модуляція: швидкість передачі в бітах, швидкість передачі в символах (швидкість передачі у бодах) і ширина смуги;

- контроль циклічним надлишковим кодом (CRC) та повторні передачі (наприклад, пакетний радіозв'язок), пряме виправлення помилок (наприклад Amtor FEC).

1.9. Потужність та енергія:

- потужність синусоїдальних сигналів:

2
2 U
P = I x R; P = ----; u = U ; i = I ;
R еф еф
- коефіцієнти потужності, що відповідають наступним значенням потужності (дБ): 0 дБ, 3 дБ, 6 дБ, 10 дБ і 20 дБ (як позитивні, так і негативні);

- співвідношення вхідної/вихідної потужності в послідовно з'єднаних підсилювачів і/чи аттенюаторів (дБ);

- узгодження (перенесення максимальної потужності);

- співвідношення між входом і виходом потужності та її

P
вх
ефективністю ета = ------ x 100%;
P
вих
- максимальне значення потужності огинаючої (p.e.p.)

1.10. Обробка цифрових сигналів (DSP):

- дискретизація та квантування;

- мінімальна швидкість дискретизації (частота Найквіста);

- згортка (проміжок часу/частотний домен, графічне відтворення);

- згладжуючий фільтр, відновлювальна фільтрація;

- ADC (аналого-цифровий перетворювач)/DAC (цифрово-аналоговий перетворювач).

Глава 2. Компоненти.

2.1. Резистор:

- одиниця виміру Ом;

- опір;

- характеристика струму/напруги;

- розсіювання потужності.

2.2. Конденсатор:

- ємність;

- одиниця виміру Фарада;

- взаємозв'язок між ємністю, розмірами та діелектриком;

1
- реактивний опір: X = ----------;
c 2 пі f C
- співвідношення фаз між напругою та струмом.

2.3. Котушка:

- самоіндуктивність;

- одиниця виміру Генрі;

- вплив кількості обертань, діаметру, довжини та матеріалу серцевини на індуктивність;

- реактивний опір: X l= 2 пі f L;

- співвідношення фаз між напругою та струмом;

- добротність.

2.4. Призначення та застосування трансформаторів:

- ідеальний трансформатор: P I= P II;

- взаємозв'язок між кількістю витків та коефіцієнтом передачі

u n i n
II II II II
по напрузі: ----- = -----, струму: ----- = ----- та опору (тільки
u n i n
I I I I
трактування);

- трансформатори.

2.5. Діод:

- призначення та застосування діодів;

- випрямляючий діод, напівпровідниковий діод, LED (світловипромінювальний діод), варикап);

- зворотна напруга і струм витікання.

2.6. Транзистор:

- p-n-p та n-p-n транзистори;

- коефіцієнт підсилення;

- порівняння польового та біполярного транзисторів (порівняння управління напругою та управління струмом);

- транзистор у:

- схемі з загальним емітером;

- схемі з загальною базою;

- схемі з загальним колектором;

- вхідному і вихідному опорі вищезгаданих схем.

2.7. Різне:

- простий термоелектронний прилад (лампа);

- напруга та опір у лампових каскадах з великою потужністю, трансформація повних імпедансів;

- прості інтегральні схеми (включно операційні підсилювачі).

Глава 3. Схеми.

3.1. Комбінації компонентів:

- послідовні і паралельні схеми резисторів, котушок, конденсаторів, трансформаторів і діодів;

- струм та напруга в цих схемах;

- робота реального (неідеального) резистора, конденсатора та індикаторів на високих частотах.

3.2. Фільтр:

- послідовний коливальний і паралельний коливальний контур:

- імпеданс;

- частотна характеристика;

1
- резонансна частота: f = ---------------;
2 пі f -----
|| LC
- добротність резонансного контуру:

R f
2 пі f L p res
Q = ----------; Q = ----------; Q = ------;
R 2 пі f L B
s
- ширина смуги пропускання;

- смуговий фільтр;

- фільтр нижніх частот, фільтр верхніх частот, смуговий фільтр і смуговий режекторний фільтр, що складаються з пасивних елементів:

- частотна характеристика;

- П-фільтр і Т-фільтр;

- кварцовий кристал;

- впливи реальних (неідеальних) компонентів;

- цифрові фільтри.

3.3. Джерело живлення:

- схеми для одного напівперіодного випрямлення та двох напівперіодних випрямлень і мостовий випрямляч;

- згладжуючі фільтри;

- стабілізаційні схеми в джерелах живлення низької напруги;

- імпульсні джерела живлення, розв'язка та електромагнітна сумісність (ЕМС).

3.4. Підсилювач:

- НЧ та ВЧ підсилювачі;

- коефіцієнт підсилення;

- амплітудно-частотна характеристика та смуга пропускання (порівняння широкосмугового та резонансного каскадів);

- зміщення для класів A, A/B, B і C;

- нелінійні (гармонійні) та інтермодуляційні викривлення, перезбудження каскадів підсилення.

3.5. Детектор:

- AM детектори (детектори огинаючої);

- діодний детектор;

- демодулятор перемножувальний та генератори биття частот;

- FM-детектори.

3.6. Генератор:

- зворотній зв'язок (навмисні та ненавмисні коливання);

- фактори, що впливають на частоту та умови стабільності частоти, необхідні для коливання;

- LC-генератор;

- кварцовий генератор;

- генератор, що управляється напругою (VCO);

- фазовий шум.

3.7. Система фазового автопідстроювання частоти (PLL):

- контур управління зі схемою фазового компаратора;

- частотний синтез с програмованим розподілювачем в контурі зворотного зв'язку.

3.8. Обробка цифрових сигналів (системи DSP-цифровий процесор сигналів):

- топології фільтрів FIR (кінцева імпульсна характеристика) і IIR (безкінечна імпульсна характеристика);

- перетворення Фурьє (DFT; FFT, графічне відтворення);

- прямий цифровий синтез.

Глава 4. Приймачі.

4.1. Типи:

- супергетеродинний приймач з одним і двома перетвореннями частоти;

- приймачі з прямим перетворенням.

4.2. Блок-схеми:

- CW-приймач (A1A);

- AM-приймач (A3E);

- SSB-приймач для телефонії з подавленою несучою (J3E);

- FM-приймач (F3E).

4.3. Робота і функція наступних каскадів (лише трактування блок-схем):

- ВЧ підсилювач (з фіксованою смугою пропускання та смугою пропускання, з перестройкою);

- генератор (фіксований та який перенастроюється);

- змішувач;

- підсилювач проміжної частотний;

- обмежувач;

- детектор, включаючи перемножуючий демодулятор;

- підсилювач звукової частоти;

- автоматичне регулювання підсилення;

- S-метр;

- подавлювач шумів.

4.4. Параметри приймачів (просте трактування):

- суміжний канал;

- вибірковість;

- чутливість, шум приймача, коефіцієнт шуму;

- стабільність;

- дзеркальна частота;

- блокування;

- інтермодуляція, перехресна модуляція;

- перехресне змішування (фазовий шум).

Глава 5. Передавачі.

5.1. Типи:

- передавач з перенесенням частоти або без такого переносу.

5.2. Блок-схеми:

- CW передавач (A1A);

- SSB передавач для телефонії з подавленою несучої (J3E);

- FM передавач VCO системи PLL (фазової автоматичної підстройки частоти) який модулює звуковий сигнал (F3E).

5.3. Робота та функції наступних каскадів (лише трактування блок-схем):

- змішувач;

- генератор;

- буферний каскад;

- збуджувач;

- помножувач частоти;

- підсилювач потужності;

- узгодження вихідного сигналу;

- вихідний фільтр;

- частотний модулятор;

- SSB-модулятор;

- фазовий модулятор;

- кварцовий фільтр.

5.4. Параметри передавача (простий опис):

- стабільність частоти;

- ширина смуги радіочастот;

- бокові смуги;

- звуковий частотний діапазон;

- нелінійність (гармоніка та інтермодуляційне викривлення);

- вихідний імпеданс;

- вихідна потужність;

- коефіцієнт корисної дії;

- девіація частоти;

- коефіцієнт модуляції;

- неякісні сигнали при CW маніпуляції;

- SSB перемодуляція і розмивання спектру (причина);

- паразитне радіочастотне випромінювання (причина);

- корпусне випромінювання;

- фазовий шум.

Глава 6. Антени і лінії передачі.

6.1. Типи антен:

- напівхвильова антена з центральним живленням;

- напівхвильова антена з кінцевим живленням;

- петльовий діполь;

- чвертьхвильова вертикальна антена типу "ground plane";

- антена з пасивними елементами типу "Yagi";

- апертурні антени (параболічний відбивач, рупорна антена);

- траповий диполь.

6.2. Параметри антен:

- розподіл струму та напруги;

- імпеданс у точці живлення;

- ємкісний чи індуктивний імпеданс нерезонансної антени;

- поляризація;

- коефіцієнт направленої дії, ккд, підсилення;

- зона захвату;

- потужність випромінювання (ефективна випромінювальна потужність (ERP), та ефективна ізотропно-випромінювальна потужність EIRP);

- відношення потужностей сигналів, що випромінюються в напрямку "вперед/назад";

- горизонтальні та вертикальні діаграми направленості.

6.3. Лінії передачі:

- лінія з паралельних провідників;

- коаксіальний кабель;

- хвилевід;

- характеристичний імпеданс (хвильовий опір);

- коефіцієнт підсилення за швидкістю;

- коефіцієнт стоячої хвилі;

- втрати;

- чвертьхвильовий узгодженний трансформатор;

- вузли настройки антени (тільки П і Т конфігурації).

Глава 7. Розповсюдження.

- затухання сигналу, співвідношення сигнал/шум;

- розповсюдження в умовах прямої видимісті (розповсюдження у вільному просторі, зворотний квадратичний закон);

- іоносферні шари;

- критична частота;

- вплив Сонця на іоносферу;

- найбільше значення частоти, що може бути застосовна;

- земна хвиля та просторова хвиля, кут випромінювання та відстань стрибка;

- багатопроменевість при розповсюдженні просторових хвиль;

- завмирання;

- тропосфера (утворення каналу розповсюдження, розсіювання);

- вплив висоти антени на відстань, яка може бути нею покрита (радіогоризонт);

- температурна інверсія;

- спорадичне E-відображення;

- авроральне розсіювання;

- метеорне розсіювання;

- віддзеркалювання від Місяця;

- атмосферний шум (віддалені грози);

- галактичний шум;

- фоновий (тепловий) шум;

- основи прогнозування розповсюдження (енергетичний потенціал лінії зв'язку):

- домінантне джерело завад, (шум у смузі

у порівнянні з власним шумом приймача);

- мінімальне співвідношення сигнал/шум;

- мінімальна прийнята потужність сигналу;

- втрати на трасі;

- підсилення антени, втрати лінії передачі;

- мінімальна потужність передавача.

Глава 8. Випромінювання.

8.1. Виконання вимірювань:

- вимірювання:

- постійних та змінних напруги та струму;

- погрішності вимірювань:

- вплив частоти;

- вплив форми хвилі;

- вплив внутрішнього опору вимірювальних приладів.

- опір;

- потужність постійного току та потужність

радіочастотного сигналу (середня потужність,

максимальне значення потужності огинаючої);

- коефіцієнт стоячої хвилі по напрузі;

- форма хвилі огинаючої радіочастотного сигналу;

- частота;

- резонансна частота.

8.2. Вимірювальні прибори:

- проведення вимірювань за допомогою:

- багатодіапазонного вимірювального прибору

(цифрового та аналогового);

- вимірювача потужності радіочастотного сигналу;

- мостового рефлектометра (пристрій для вимірювання

коефіцієнту стоячої хвилі);

- генератора сигналів;

- частотоміра;

- осцилографа;

- аналізатора спектру.

Глава 9. Завади та захист.

9.1. Завади в електронному обладнанні:

- блокування;

- завади, які утворюються з корисним сигналом;

- інтермодуляція;

- детекторування в ланцюгах звукової частоти.

9.2. Причина завад в електронному обладнанні:

- напруженість поля передавача;

- паразитне випромінювання передавача (паразитне випромінювання, гармоніки);

- небажаний вплив на обладнання:

- через вхід антени (антенна напруга,

селективність входу);

- через інші підключені лінії;

- прямим випромінюванням.

9.3. Заходи протидії завадам

- Заходи щодо попередження та усунення впливу завад:

- фільтрація;

- розв'язка;

- екранування.

Глава 10. Захист.

- людське тіло;

- джерело мережевого електроживлення;

- висока напруга;

- блискавка.

b) Національні та міжнародні правила і процедури експлуатації

Глава 1. Фонетична абетка.

------------------------------------------------------------------
|A |ALFA |N |NOVEMBER |
|------------+-------------------+------------+------------------|
|B |BRAVO |O |OSCAR |
|------------+-------------------+------------+------------------|
|C |CHARLI |P |PAPA |
|------------+-------------------+------------+------------------|
|D |DELTA |Q |QUEBEC |
|------------+-------------------+------------+------------------|
|E |ECHO |R |ROMEO |
|------------+-------------------+------------+------------------|
|F |FOXSTROT |S |SIERRA |
|------------+-------------------+------------+------------------|
|G |GOLF |T |TANGO |
|------------+-------------------+------------+------------------|
|H |HOTEL |U |UNIFORM |
|------------+-------------------+------------+------------------|
|I |INDIA |V |VICTOR |
|------------+-------------------+------------+------------------|
|J |JULIETT |W |WHISKEY |
|------------+-------------------+------------+------------------|
|K |KILO |X |X-RAY |
|------------+-------------------+------------+------------------|
|L |LIMA |Y |YANKEE |
|------------+-------------------+------------+------------------|
|M |MIKE |Z |ZULU |
------------------------------------------------------------------
Глава 2. Q-код.

------------------------------------------------------------------
|Код | Питання | Відповідь |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRK |яка розбірливість моїх |розбірливість Ваших |
| |сигналів? |сигналів ..... . |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRM |чи створює вам хтось завади? |мені створює завади ... |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRN |чи піддаєтеся Ви атмосферним |мені заважають атмосферні |
| |завадам? |завади |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRO |чи належить мені збільшити |збільшіть потужність |
| |потужність передавача? |передавача |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRP |чи належить мені знизити |зменшіть потужність |
| |потужність передавача? |передавача |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRT |чи належить мені припинити |припиніть передачу |
| |передачу? | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRZ |хто мене викликає? |Вас викликає ... |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRV |Ви готові? |я готовий |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QSB |чи загасають мої сигнали? |Ваші сигнали загасають |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QSL |чи можете Ви підтвердити |підтверджую прийом |
| |прийом? | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QSO |чи можете Ви зв'язатися |я можу зв'язатися |
| |з ....... безпосередньо? |з ....... безпосередньо |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QSY |чи належить мені перейти на |перейдіть на іншу частоту |
| |іншу частоту? | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRX |коли Ви знову вийдете на |я знову вийду на зв'язок |
| |зв'язок? |о .... годині на частоті |
| | |... кгц (або Мгц) |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QTH |на якій широті й довготі Ви |моє місцезнаходження на |
| |перебуваєте (або відповідно |широті ...., довготі ...., |
| |до будь-якого іншого |(або відповідно до будь-якого|
| |позначення)? |іншого позначення) |
------------------------------------------------------------------
Глава 3. Робочі абревіатури, які використовуються в радіоаматорській службі.

------------------------------------------------------------------
|BK |сигнал, який використовується для переривання передачі |
|---+------------------------------------------------------------|
|CQ |загальний виклик всім станціям |
|---+------------------------------------------------------------|
|CW |телеграфна передача |
|---+------------------------------------------------------------|
|DE |від (використовується для відокремлення позивного сигналу |
| |станції, яку викликають від позивного сигналу станції, яка |
| |викликає) |
|---+------------------------------------------------------------|
|K |передавайте (запрошення до повідомлення) |
|---+------------------------------------------------------------|
|MSG|повідомлення |
|---+------------------------------------------------------------|
|PSE|будь ласка |
|---+------------------------------------------------------------|
|R |прийнятий |
|---+------------------------------------------------------------|
|RX |приймач |
|---+------------------------------------------------------------|
|TX |передавач |
|---+------------------------------------------------------------|
|UR |ваш |
------------------------------------------------------------------
Глава 4. Міжнародні сигнали стихійного лиха, аварійного трафіка та зв'язку у випадку стихійних лих:

- радіотелеграфний ··· - - - ··· (SOS);

- радіотелефонний "MAYDAY";

- міжнародне використання аматорської станції у випадках стихійних лих;

- смуги частот, розподілені аматорській службі та аматорській супутниковій службі.

Глава 5. Позивні сигнали:

- ідентифікація аматорської станції;

- використання позивних сигналів;

- структура позивних сигналів;

- національні префікси.

Глава 6. Розподіл смуг частот IARU:

- радіочастотні плани IARU;

- призначення.

Глава 7. Суспільна відповідальність за роботу аматорської станції.

Робочі процедури.

c) Національні та міжнародні регламенти щодо аматорської служби та аматорської супутникової служби.

Глава 1. Регламент радіозв'язку МСЕ:

- визначення Аматорської та аматорської супутникової служб;

- визначення аматорської станції;

- стаття 25 Регламенту Радіозв'язку;

- статус аматорської та аматорської супутникової служб;

- райони МСЕ.

Глава 2. Регламент CEPT:

- рекомендація T/R 61-01;

- тимчасове використання аматорських станцій в країнах-членах CEPT;

- тимчасове використання аматорських станцій в країнах, що не є членами CEPT, які приймають участь у системі T/R 61-01.

Глава 3. Національні закони, регламенти і умови ліцензій:

- національні закони;

- нормативні документи і умови ліцензій;

- демонстрація знань щодо занесення даних до апаратного журналу;

- ведення апаратного журналу;

- призначення апаратного журналу;

- реєстрація даних у апаратному журналі.

Додаток 4
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ДОВІДКА N _____
про складання кваліфікаційного іспиту
Громадянин __________________________________________________
"___" __________ 20 р. склав кваліфікаційний іспит за програмою
оператора аматорської радіостанції _______________________________
категорії за розділами:
Теорія електрики, електромагнітного поля
та радіозв'язку, компоненти, схеми,
приймачі, передавачі, антени і лінії
передачі, розповсюдження радіохвиль,
вимірювання, завади і захист зараховано

Національні та міжнародні правила
і процедури експлуатації зараховано

Національні та міжнародні регламенти
щодо аматорської служби
та аматорської супутникової служби зараховано

Приймання текстів кодом Морзе на слух
(зн./хв.) ___________________________________________________

Передача текстів кодом Морзе телеграфним ключем
(зн./хв.) ___________________________________________________

Громадянин __________________________________________________

за своїми знаннями та досвідом роботи може здійснювати
експлуатацію аматорської радіостанції в якості оператора
____________________ категорії.
(прописом)

Довідка дійсна протягом одного року з дня складання іспиту.

Голова кваліфікаційно-
технічної комісії: _______________ ______________________

Члени кваліфікаційно-
технічної комісії: _______________ ______________________
_______________ ______________________
(підпис) (прізвище)

Дата видачі:
Додаток 5
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ЗАЯВА
Прошу прийняти іспит на здобуття кваліфікації оператора
аматорської радіостанції _________________ категорії.

(1) Про себе повідомляю наступне.

Прізвище: ___________________________________________________

Ім'я: _______________________________________________________

По батькові: ________________________________________________

Місце проживання: ___________________________________________
(поштова адреса)

Паспорт: серія ________ N ___________ виданий _______________
__________________________________________________________________

Позивний сигнал: ____________________________________________
(при наявності)

Контактний телефон: _________________________________________

З правилами проведення кваліфікаційного іспиту ознайомлений і
зобов'язуюсь їх виконувати.

Заявник:

_____________ 20__ р _________________ ______________________
(підпис) (прізвище)

Дата та номер реєстрації заяви ___________ 20__ року N __________

---------------
(1) У разі, якщо заявник має обмежену правоздатність, подання
заяви здійснюють особи, перелік яких встановлено законодавством.
Додаток 6
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

Порядок
формування текстів для приймання текстів кодом Морзе
на слух та передачі текстів кодом Морзе від руки

1. При прийманні та передаванні текстів кодом Морзе, телеграфні повідомлення формуються у вигляді змістового тексту, який включає в себе всі букви української абетки, цифри й знаки розділу не менше одного разу кожний. Об'єм телеграфного повідомлення становить 100-120 знаків.

2. Телеграфне повідомлення для приймання текстів кодом Морзе на слух формується наступним чином:

1) вказана швидкість (зн./хв.) та номер варіанту;

2) короткий тренувальний текст (букви, цифри, знаки розділу);

3) три літери "Ж" та "знак розділу", який у тексті подається "=";

4) екзаменаційне телеграфне повідомлення (типовий аматорський радіозв'язок, що включає в себе букви, цифри та знаки розділу).

3. Телеграфне повідомлення для передачі текстів кодом Морзе від руки формується наступним чином:

1) указаний номер варіанту та контрольний час для передачі (для кожної категорії відповідно);

2) екзаменаційне телеграфне повідомлення (типовий аматорський радіозв'язок, що включає в себе всі букви української абетки, цифри та знаки розділу);

3) текст надано буквами латинської абетки, за винятком назв населених пунктів та імен, які надані з використанням української абетки;

4) "знак розділу".

4. Для виправлення помилок при передачі необхідно передати серію крапок (не менше шести) і відновити передачу зі знаку, який був переданий із помилкою.

Додаток 7
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ЗАЯВА
З метою відкриття(1) прошу провести технічний огляд
індивідуальної саморобної аматорської радіостанції оператора
___________________ категорії, яка встановлена за адресою: _______
__________________________________________________________________

Про себе повідомляю наступне.
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, та по батькові)

Місце проживання: ___________________________________________
(повна поштова адреса)

Позивний сигнал: ____________________________________________
(у разі наявності)

Контактний телефон: _________________________________________

Комплектація АРС: ___________________________________________

Основні технічні характеристики радіостанції:
------------------------------------------------------------------
| Параметр | Значення |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Режим роботи(2) | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Смуги радіочастот, (МГц) | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Класи випромінювання | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Потужність передавача | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Антена (тип) | |
------------------------------------------------------------------
Заявник:

_____________ 20__ р _________________ ______________________
(підпис) (прізвище)

---------------
(1) Відкриття, підвищення кваліфікації, відновлення роботи
та інш.
(2) Радіотелефонний зв'язок, цифровий радіотелефонний
зв'язок, PSK, SW та інш.
Додаток 8
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

АКТ N _____
технічного огляду АРС
Кваліфікаційно-технічною комісією, створеної відповідно до
розпорядження начальника УДЦР (Філії) від ____________ N _________
у складі:

Голови ______________________________________________________
(прізвище, ініціали)

Членів комісії: 1. __________________________________________
2. __________________________________________
(прізвище, ініціали)

проведено технічний огляд аматорської _______ радіостанції(1)

1. Відомості про оператора (начальника) АРС
------------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я, по батькові: |
|----------------------------------------------------------------|
|Позивний сигнал: |
|----------------------------------------------------------------|
|Місце реєстрації: |
------------------------------------------------------------------
2. Відомості про розташування АРС
------------------------------------------------------------------
|Адреса розташування: |
|----------------------------------------------------------------|
|Поверх та площа приміщення (кв.м): |
|----------------------------------------------------------------|
|Наявність факторів підвищеної електронебезпеки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Виконання вимог правил техніки безпеки та пожежної профілактики:|
|----------------------------------------------------------------|
|Наявність на АРС документації: |
------------------------------------------------------------------
3. Відомості про апаратуру АРС
------------------------------------------------------------------
| Тип або марка | Заводський номер | Робочі діапазони |
|-------------------+----------------------+---------------------|
| | | |
|-------------------+----------------------+---------------------|
| | | |
|-------------------+----------------------+---------------------|
| | | |
------------------------------------------------------------------
4. Результати вимірювання вихідної потужності (Р вих.)
--------------------------------------------------------
| Діапазони (МГц) |
|------------------------------------------------------|
|1.8 |3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |144 |430 |
-----------------------------------------------------------------|
| Тип РЕЗ Потужність (Вт) |
|----------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| | | | | | | | | | | | |
| |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
5. Висновки про відповідність параметрів для даної
категорії АРС ____________________________________________________

6. Зауваження _______________________________________________

Голова КТК: _______________________________ __________ __________

Члени КТК: _______________________________ __________ __________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) (дата)

Оператор (начальник) АРС: ____________________ _________________
(підпис) (дата)

---------------
(1) вказується категорія АРС, колективного або
індивідуального користування, відкривається вперше або діюча.
Додаток 9
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію АРС
Відомості про Заявника:
------------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: |
|Ідентифікаційний номер з ДРФО: |
|----------------------------------------------------------------|
|Прізвище, ім'я (латиницею)(1): |
|----------------------------------------------------------------|
|Назва суб'єкта господарювання: |
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: |
|----------------------------------------------------------------|
|Банківські реквізити: рахунок N МФО |
|Банк |
|----------------------------------------------------------------|
|Місце реєстрації: |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата народження (рік, число, місяць): |
|----------------------------------------------------------------|
|Місце народження: |
|----------------------------------------------------------------|
|Паспорт: серія N виданий |
|----------------------------------------------------------------|
|Закордонний паспорт (за наявності): серія N виданий |
|----------------------------------------------------------------|
|Адреса розташування аматорської радіостанції: |
|----------------------------------------------------------------|
|Користування АРС (колективна, індивідуальна): |
|----------------------------------------------------------------|
|Категорія оператора АРС: |
|----------------------------------------------------------------|
|Телефон: дом. служб. моб. |
------------------------------------------------------------------
---------------
(1) записується відповідно до чинної Таблиці транслітерації
українського алфавіту латиницею.

Зобов'язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту
аматорського радіозв'язку України.
Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на
експлуатацію АРС гарантую.

ЗАЯВНИК:
________________________ _____________________________________
(підпис) (прізвище)

"_____" ______________ 20 року

м.п.
Дата та номер реєстрації в УДЦР (Філії) _________ 20 року N _____
Додаток 10
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ NATIONAL COMMISSION
З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ FOR COMMUNICATIONS REGULATION
УКРАЇНИ OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР UKRAINIAN STATE CENTRE OF RADIO
РАДІОЧАСТОТ FREQUENCIES
(Державний Герб України)
УКРАЇНА
UKRAINE
ДОЗВІЛ
НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ АМАТОРСЬКОЇ РАДІОСТАНЦІЇ
AMATEUR RADIOSTATION LICENCE
LICENCE D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION
DE STATION DE RADIOAMATEUR
N __________________
Особа, якій надано даний дозвіл, має право на експлуатацію
індивідуальної аматорської радіостанції __________ категорії.
The possessor of this licence has the right to operate
the ____________ class amateur radiostation for personal use.
Le possesseur de la presente licence a le droit
d'exploitation individuelle de station de radioamateur
de ________________ classe.

Даний дозвіл відповідає CEPT RADIO AMATEUR LICENCE
This licence corresponds with CEPT R.A.L.
Le presente licence correspond a CEPT R.A.L.

Прізвище: _____________________ Surname/Nom: ____________________
Ім'я: _________________________ Name/Prenom: ____________________
По батькові: __________________

Позивний сигнал:
Call sign/indicatif: ___________________

Адреса розташування станції: ___________ Тип РЕЗ: _______________
Radiostation location __________________ Type of REF ____________
Emplacement date de station radioamateur Type de REF ____________

Власнику дозволу This license holder Le titulaire de la
надається право на is entitled to carry licence a le droit
тимчасове використання and use an amateur d'tiliser temporaire
аматорської radio station la station de
радіостанції в temporarily in the radioamateur dans
країнах, які визнають countries which have les payes utilisant
(використовують) implemented CEPT la Recommendation
Рекомендацію Recommendation CEPT T/R 61-01
CEPT T/R 61 - 01 T/R 61 - 01
Смуги радіочастот та види зв'язку, які визначені
для використання аматорської радіостанції в Україні
The frequency bands and trypes of communication
determined for use of amateur radio statoin in Ukraine
Les bandes de frequences et types de la communications
qui sont determines pour l'utilization
de la stasion damateur a l'Ukraine
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Смуги частот,|Потужність,| Види |Смуги частот,|Потужність,| Види | Смуги частот, |Потужність,| Види |
| МГц | Вт |зв'язку| МГц | Вт |зв'язку| МГц | Вт |зв'язку|
|-------------+-----------+-------+-------------+-----------+-------+-------------------+-----------+-------|
|1,715-1,800 | 10 |SSB, CW|18,068-18,168| 200 |CW |144,000-144,035 | 5 |EME |
|-------------+-----------+-------+-------------+-----------+-------+-------------------+-----------+-------|
| | | |18,100-18,110| 200 |DIGI |144,035-144,110 | 5 |CW |
|-------------+-----------+-------+-------------+-----------+-------+-------------------+-----------+-------|
|1,810-1,840 | 10 |CW |18,109-18,111| 200 |IBP |144,110-144,150 | 5 |CW, MGM|
|-------------+-----------+-------+-------------+-----------+-------+-------------------+-----------+-------|
|1,840-1,850 | 10 |SSB, CW|18,110-18,168| 200 |SSB |144,150-144,180 | 5 |CW, |
| | | | | | | | |SSB, |
| | | | | | | | |MGM |
|-------------+-----------+-------+-------------+-----------+-------+-------------------+-----------+-------|
| | | | | | |144,180-144,360 | 5 |CW, SSB|
|-------------+-----------+-------+-------------+-----------+-------+-------------------+-----------+-------|
|1,838-1,842 | 10 |DIGI |21,000-21,450| 200 |CW |144,360-144,399 | 5 |CW, |
| | | | | | | | |SSB, |
| | | | | | | | |MGM |
|-------------+-----------+-------+-------------+-----------+-------+-------------------+-----------+-------|
|1,850-1,900 | 10 |SSB, CW|21,080-21,120| 200 |DIGI |144,500-144,794 | 5 |SSB, |
| | | | | | | | |CW, FM,|
| | | | | | | | |DIGI, |
| | | | | | | | |SSTV |
|-------------+-----------+-------+-------------+-----------+-------+-------------------+-----------+-------|
|1,900-2,000 | 10 |AM, |21,150-21,250| 200 |SSB |144,794-144,990 | 5 |DIGI |
| | |SSB, CW| | | | | | |
|-------------+-----------+-------+-------------+-----------+-------+-------------------+-----------+-------|
| | | |21,149-21,151| 200 |IBP |145,194-145,806 | 5 |FM |
|-------------+-----------+-------+-------------+-----------+-------+-------------------+-----------+-------|
|3,500-3,600 | 200 |CW |21,250-21,450| 200 |SSB |145,806-146,000 | 5 |SAT |
|-------------+-----------+-------+-------------+-----------+-------+-------------------+-----------+-------|
|3,600-3,650 | 200 |SSB, CW|21,335-21,345| 200 |SSTV |430,000-432,000 | 5 |FM |
|-------------+-----------+-------+-------------+-----------+-------+-------------------+-----------+-------|
|3,580-3,620 | 200 |DIGI | | | |432,000-432,025 | 5 |EME |
|-------------+-----------+-------+-------------+-----------+-------+-------------------+-----------+-------|
|3,650-3,700 | 200 |SSB, CW|24,890-24,990| 200 |CW |432,025-432,100 | 5 |CW |
|-------------+-----------+-------+-------------+-----------+-------+-------------------+-----------+-------|
|3,700-3,800 | 200 |SSB, CW|24,920-24,930| 200 |DIGI |432,100-432,399 | 5 |CW, |
| | | | | | | | |SSB, |
| | | | | | | | |MGM |
|-------------+-----------+-------+-------------+-----------+-------+-------------------+-----------+-------|
|3,730-3,740 | 200 |SSTV |24,929-24,931| 200 |IBP |432,500-432,994 | 5 |SSB, |
| | | | | | | | |FM, AM,|
| | | | | | | | |DIGI, |
| | | | | | | | |CW |
|-------------+-----------+-------+-------------+-----------+-------+-------------------+-----------+-------|
| | | |24,930-24,990| 200 |SSB |432,500# | 5 |SSTV |
|-------------+-----------+-------+-------------+-----------+-------+-------------------+-----------+-------|
|7,000-7,100 | 200 |CW | | | |433,394-433,581 | 5 |FM |
|-------------+-----------+-------+-------------+-----------+-------+-------------------+-----------+-------|
|7,035-7,045 | 200 |SSTV, |28,000-28,200| 200 |CW |433,400# | 5 |SSTV |
| | |DIGI | | | | | | |
|-------------+-----------+-------+-------------+-----------+-------+-------------------+-----------+-------|
|7,040-7,100 | 200 |SSB |28,070-28,150| 200 |DIGI |433,581-435,000 | 5 |SSB, |
| | | | | | | | |FM, AM,|
| | | | | | | | |DIGI, |
| | | | | | | | |CW |
|-------------+-----------+-------+-------------+-----------+-------+-------------------+-----------+-------|
|7,100-7,200 | 200 |SSB, CW|28,200-28,800| 200 |SSB, CW|435,000-438,000 | 5 |SAT |
|-------------+-----------+-------+-------------+-----------+-------+-------------------+-----------+-------|
| | | |28,199-28,201| 200 |IBP |438,000-440,000 | 5 |FM |
|-------------+-----------+-------+-------------+-----------+-------+-------------------+-----------+-------|
|14,000-14,250| 200 |CW |28,300-28,320| 200 |DIGI |438,025-438,175 | 5 |DIGI |
|-------------+-----------+-------+-------------+-----------+-------+-------------------+-----------+-------|
|14,070-14,112| 200 |DIGI |28,675-28,685| 200 |SSTV |5650,000-5670,000 | 5 |FM, CW,|
| | | | | | | | |SSB |
|-------------+-----------+-------+-------------+-----------+-------+-------------------+-----------+-------|
|14,099-14,101| 200 |IBP |28,800-29,300| 200 |SSB, |10100,000-10150,000| 5 |FM, CW,|
| | | | | |AM, CW | | |SSB |
|-------------+-----------+-------+-------------+-----------+-------+-------------------+-----------+-------|
|14,100-14,150| 200 |SSB |29,200-29,300| 200 |DIGI |24000,000-24050,000| 5 |FM, CW,|
| | | | | | | | |SSB |
|-------------+-----------+-------+-------------+-----------+-------+-------------------+-----------+-------|
|14,150-14,250| 200 |SSB |29,300-29,510| 200 |SAT |47000,000-47200,000| 5 |FM, CW,|
| | | | | | | | |SSB |
|-------------+-----------+-------+-------------+-----------+-------+-------------------+-----------+-------|
|14,225-14,235| 200 |SSTV |29,520-29,700| 200 |FM, |77500,000-78000,000| 5 |FM, CW,|
| | | | | |SSB, CW| | |SSB |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дата видачі/Date of issue/ Термін дії/Valid till/
date de delivrance: _____________ date d'expiration: ____________

Український державний Проспект Перемоги, Тлф/phone
центр радіочастот 15-й км, м. Київ, +38 (044) 422-81-03
Ukrainian State Centre 03179 Факс/Fax
of Radio Frequencies 15 km, pr. Peremogy, +38 (044) 422-81-81
03179 E-mail:
Kyiv, Ukraine centre@ucrf.gov.ua

Начальник
Head/Chef _______ ______________________ ________________________
(підпис - signature/ (прізвище - surname/
signatures) nom)
М.П./Officisal stamp/Cacet official
Додаток 11
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ЗРАЗОК
бланку дозволу на експлуатацію РЕЗ аматорської
та аматорської супутникової радіослужб
Додаток 12
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ЗАЯВА
про продовження терміну дії дозволу
на експлуатацію АРС
Відомості про Заявника:
------------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: |
|Ідентифікаційний номер з ДРФО: |
|----------------------------------------------------------------|
|Прізвище, ім'я відповідно до транслітерації |
|українського алфавіту латиницею |
|----------------------------------------------------------------|
|Назва суб'єкта господарювання: |
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: |
|----------------------------------------------------------------|
|Вид фінансування (бюджетне/небюджетне): |
|----------------------------------------------------------------|
|Банківські реквізити: рахунок N МФО |
|Банк |
|----------------------------------------------------------------|
|Місце реєстрації: |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата народження (рік, число, місяць): |
|----------------------------------------------------------------|
|Місце народження: |
|----------------------------------------------------------------|
|Паспорт: серія N виданий |
|----------------------------------------------------------------|
|Закордонний паспорт (за наявності): серія N виданий |
|----------------------------------------------------------------|
|Адреса розташування аматорської радіостанції: |
|----------------------------------------------------------------|
|Дозвіл на експлуатацію АРС, |
|що потребує продовження (N та дата видачі) |
|----------------------------------------------------------------|
|Телефон: дом. служб. моб. |
------------------------------------------------------------------
Зобов'язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту
аматорського радіозв'язку України.
Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на
експлуатацію АРС гарантую.

ЗАЯВНИК:
________________________ _____________________________________
(підпис) (прізвище)

м.п.

Дата та номер реєстрації в УДЦР (Філії) _________ 20 року N _____
Додаток 13
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ЗАЯВА
про видачу екзаменаційного сертифікату
радіоаматора-початківця (NOVICE)
Відомості про Заявника:
------------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: |
|Ідентифікаційний номер з ДРФО: |
|----------------------------------------------------------------|
|Прізвище, ім'я відповідно до транслітерації |
|українського алфавіту латиницею |
|----------------------------------------------------------------|
|Паспорт: серія N виданий |
|----------------------------------------------------------------|
|Закордонний паспорт(*) (за наявності): серія N виданий |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата народження (рік, число, місяць): |
|----------------------------------------------------------------|
|Місце реєстрації: |
|----------------------------------------------------------------|
|Дозвіл на експлуатацію АРС, (N та дата видачі) |
|----------------------------------------------------------------|
|Категорія АРС: |
|----------------------------------------------------------------|
|Адреса розташування аматорської радіостанції: |
|----------------------------------------------------------------|
|Телефон: дом. Служб. Моб. |
------------------------------------------------------------------
---------------
(*) Для неповнолітніх осіб заносяться дані відповідно до
проїзного квитка.

Зобов'язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту
аматорського радіозв'язку України.
Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на
експлуатацію АРС гарантую.

ЗАЯВНИК:
________________________ _____________________________________
(підпис) (прізвище)
м.п.

Дата та номер реєстрації в УДЦР (Філії) _________ 20 року N _____
Додаток 14
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

------------------------------------------------------------------
| (Державний Герб України) |
| |
| UKRAINE |
| |
| 1. Український державний центр радіочастот даним документом|
|засвідчує, що власник цього сертифікату успішно склав|
|радіоаматорський іспит початківця, що задовольняє вимогам,|
|установленим Міжнародним Союзом Електрозв'язку (ITU). Складений|
|іспит відповідає іспиту, описаному у Звіті ERC 32. |
| The Ukrainian State Centre of Radio Frequencies declares|
|herewith that the holder of this certificate has successfully|
|passed an amateur radio novice examination which fulfils the|
|requirements laid down by the International Telecommunications|
|Union (ITU). The passed examination corresponds to the|
|examination described in ERC Report 32. |
| Le Centre national des Radio Frequences certifie que le|
|titulaire du present certificat a reussi un examen de|
|radioamateur conformement au reglement de l'Union Internationale|
|des Telecommunications (UIT). L'epreuve en question correspond a|
|l'examen decrit dans le rapport "ERC Report 32" |
| |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові власника|
|сертифікату/Certificate holder's name/Nom du titulaire |
| |
| 3. Дата народження/Date of birth/Date de naissance |
| |
| 4. Дата видачі/Date of issue/Date de delivrance |
| |
| Офіційним органам, які потребують інформацію щодо даного|
|сертифікату, слід звертатися до Органу, який видав даний|
|сертифікат. |
| Officials requiring information about this certificate|
|should address their enquiries to the issuing Authority|
|indicated below. |
| Les autorites officielles desirant des informations sur le|
|present certificat devront adresser leurs demandes a l'Autorite|
|competente mentionnee ci-dessous. |
| |
| Адреса/Address/Adresse: |
| Український державний центр радіочастот/Ukrainian State|
|Centre of Radiofrequencies/Centre National des Radiofrequences|
|de l'Ukraine |
| |
| 15-й км., пр. Перемоги, м. Київ, 03179/15 km, pr. Peremogy,|
|03179 Kyiv, Ukraine |
| |
| Телефон/Telephone/Telephone: +38 044 422 81 03 |
| Факс/Telefax/Telefax: +38 044 422 81 81 |
| |
| Підпис/Signature/Signature |
| |
| м.п. |
------------------------------------------------------------------
Додаток 15
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ЗАЯВА
про видачу гармонізованого екзаменаційного
сертифікату радіоаматора (HAREC)
Відомості про Заявника:
------------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: |
|Ідентифікаційний номер з ДРФО: |
|----------------------------------------------------------------|
|Прізвище, ім'я відповідно до транслітерації |
|українського алфавіту латиницею |
|----------------------------------------------------------------|
|Паспорт: серія N виданий |
|----------------------------------------------------------------|
|Закордонний паспорт(*) (за наявності): серія N виданий |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата народження (рік, число, місяць): |
|----------------------------------------------------------------|
|Місце реєстрації: |
|----------------------------------------------------------------|
|Дозвіл на експлуатацію АРС, (N та дата видачі) |
|----------------------------------------------------------------|
|Категорія АРС: |
|----------------------------------------------------------------|
|Адреса розташування аматорської радіостанції: |
|----------------------------------------------------------------|
|Телефон: дом. Служб. Моб. |
------------------------------------------------------------------
Зобов'язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту
аматорського радіозв'язку України.
Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на
експлуатацію АРС гарантую.

ЗАЯВНИК:
________________________ ____________________________________
(підпис) (прізвище)

м.п.

Дата та номер реєстрації в УДЦР (Філії) ________ 20 року N ______
Додаток 16
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

------------------------------------------------------------------
| (Державний Герб України) |
| |
| UKRAINE |
| |
| 1. Гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора|
|(HAREC), що базується на Рекомендації CEPT T/R 61-02 Harmonized|
|Amateur Radio Examination Certificate (HAREC) based on CEPT|
|Recommendation T/R 61-02 Certificat harmonise de radioamateur|
|(HAREC) delivre sur la base de la Recommandation T/R 61-02 de la|
|CEPT |
| Український державний центр радіочастот даним документом|
|засвідчує, що власник цього сертифікату успішно склав|
|аматорський екзамен, який відповідає вимогам, викладеним|
|Міжнародним Союзом Електрозв'язку (МСЕ). Складений екзамен|
|відповідає рівню A Рекомендації CEPT T/R 61-02 (HAREC). Згідно з|
|Регламентом аматорського радіозв'язку України, власник даного|
|сертифікату прирівнюється до власника національної ліцензії|
|категорії 1 (2). |
| The Ukrainian State Centre of Radio Frequencies hereby|
|declares that the holder of this certificate has successfully|
|passed an amateur examination which fulfils the requirements|
|laid down by the International Telecommunication Union (ITU).|
|The passed examination is in accordance with level A of CEPT|
|Recommendation T/R 61-02 (HAREC). According to the amateur radio|
|regulations of the Ukraine, the holder of this certificate is|
|entitled to national licence class 1 (2). |
| Le Centre National des Radiofrequences de l'Ukraine certifie|
|que le titulaire du present certificat a reussi un examen de|
|radioamateur conforme aux dispositions fixees par L'Union|
|Internalionale des Telecommunications (ITU). L'epreuve en|
|question correspond au niveau A de la Recommandation CEPT|
|T/R 61-02 (HAREC). Conformemement a la raglementation regissant|
|les radiocommunications d'amateur, valable en Ukraine, le|
|titulaire du present certificat est en droit d'obtenir la|
|licence nationale de la classe 1 (2). |
| |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові власника|
|сертифікату/Certificate holder's name/Nom du titulaire |
| |
| 3. Дата народження/Date of birth/Date de naissance |
| |
| 4. Дата видачі/Date of issue/Date de delivrance |
| |
| Офіційним органам, які потребують інформацію щодо даного|
|сертифікату, слід звертатися до Органу, який видав даний|
|сертифікат. |
| Officials requiring information about this certificate|
|should address their enquiries to the issuing Authority|
|indicated below. |
| Les autorites officielles desirant des informations sur le|
|present certificat devront adresser leurs demandes a l'Autorite|
|competente mentionnee ci-dessous. |
| |
| Адреса/Address/Adresse: |
| Український державний центр радіочастот/Ukrainian State|
|Centre of Radiofrequencies/Centre National des Radiofrequences|
|de l'Ukraine |
| |
| 15-й км., пр. Перемоги, м. Київ, 03179/15 km, pr. Peremogy,|
|03179 Kyiv, Ukraine |
| |
| Телефон/Telephone/Telephone: +38 044 422 81 03 |
| Факс/Telefax/Telefax: +38 044 422 81 81 |
| |
| Підпис/Signature/Signature |
| |
| м.п. |
------------------------------------------------------------------
Додаток 17
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію АРС
Відомості про Заявника:
------------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я, по батькові/ |
|Surname, given names: |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата і місце народження/ |
|Date and place of birth: |
|----------------------------------------------------------------|
|Громадянство/ |
|Citizenship: |
|----------------------------------------------------------------|
|Адреса постійного місця проживання/ |
|Permanent home address: |
|----------------------------------------------------------------|
|Номер паспорта/ |
|Passport number: |
|----------------------------------------------------------------|
|Позивний сигнал/ |
|Call sign: |
|----------------------------------------------------------------|
|Категорія оператора АРС/ |
|Class of licence: |
|----------------------------------------------------------------|
|Необхідний період чинності тимчасового дозволу/ |
|Required period for a temporary licence: |
|----------------------------------------------------------------|
|Місце розташування АРС/ |
|Location of ARS installation: |
|----------------------------------------------------------------|
|Дані про колишні дозволи в Україні/ |
|The details of former licences in Ukraine: |
|----------------------------------------------------------------|
|Апаратура, що ввозиться/ |
|Equipment to be brought: |
|----------------------------------------------------------------|
|Адреса для надсилання рахунку/ |
|The address for sending the invoice: |
------------------------------------------------------------------
Я зобов'язуюсь повністю дотримуватись вимог чинного
законодавства України щодо Служби аматорського радіозв'язку/
I pledge oneself that I'll completely observe all
governmental regulations established for Amateur Radio in Ukraine.

Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на
експлуатацію АРС гарантую/
The payment for the UCRF's works concerning the preparation
and issuing the permission for operation to amateur radio station
is guaranted

ЗАЯВНИК:
________________________ ____________________________________
(підпис) (прізвище)

Дата та номер реєстрації в УДЦР (Філії) _________ 20 року N _____
Додаток 18
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

Таблиця 1
ПЕРЕЛІК
радіоканалів ретрансляторів в діапазоні 145 МГц
(рознесення між частотами передавання
та приймання - 600 кГц)
------------------------------------------------------------------
| Назва | Частота | Частота | Назва | Частота | Частота |
| каналу |приймання|передавання| каналу |приймання|передавання|
| | (мГц) | (мГц) | | (мГц) | (мГц) |
|---------+---------+-----------+----------+---------+-----------|
|RV48 (R0)| 145,000 | 145,600 |RV49 (R0X)|145,0125 | 145,6125 |
|---------+---------+-----------+----------+---------+-----------|
|RV50 (R1)| 145,025 | 145,625 |RV51 (R1X)|145,0375 | 145,6375 |
|---------+---------+-----------+----------+---------+-----------|
|RV52 (R2)| 145,050 | 145,650 |RV53 (R2X)|145,0625 | 145,6625 |
|---------+---------+-----------+----------+---------+-----------|
|RV54 (R3)| 145,075 | 145,675 |RV55 (R3X)|145,0875 | 145,6875 |
|---------+---------+-----------+----------+---------+-----------|
|RV56 (R4)| 145,100 | 145,700 |RV57 (R4X)|145,1125 | 145,7125 |
|---------+---------+-----------+----------+---------+-----------|
|RV58 (R5)| 145,125 | 145,725 |RV59 (R5X)|145,1375 | 145,7375 |
|---------+---------+-----------+----------+---------+-----------|
|RV60 (R6)| 145,150 | 145,750 |RV61 (R6X)|145,1625 | 145,7625 |
|---------+---------+-----------+----------+---------+-----------|
|RV62 (R7)| 145,175 | 145,775 |RV63 (R7X)|145,1875 | 145,7875 |
|---------+---------+-----------+----------+---------+-----------|
|RV64 (R8)| 145,200 | 145,800 |RV65 (R8X)|145,2125 | 145,8125 |
------------------------------------------------------------------
Примітка. В дужках указані номери каналів, які вживались
раніше.
Таблиця 2
ПЕРЕЛІК
радіоканалів ретрансляторів в діапазоні 435 МГц
(рознесення між частотами передавання
та приймання - 1,6 МГц)
------------------------------------------------------------------
| Назва | Частота | Частота | Назва | Частота | Частота |
| каналу |приймання|передавання| каналу |приймання|передавання|
| | (мГц) | (мГц) | | (мГц) | (мГц) |
|----------+---------+-----------+---------+---------+-----------|
| RU368 | 433,000 | 434,600 | RU384 | 433,200 | 434,800 |
| (RU0) | | | (RU8) | | |
|----------+---------+-----------+---------+---------+-----------|
| RU370 | 433,025 | 434,625 | RU386 | 433,225 | 434,825 |
| (RU1) | | | (RU9) | | |
|----------+---------+-----------+---------+---------+-----------|
| RU372 | 433,050 | 434,650 | RU388 | 433,250 | 434,850 |
| (RU2) | | | (RU10) | | |
|----------+---------+-----------+---------+---------+-----------|
| RU374 | 433,075 | 434,675 | RU390 | 433,275 | 434,875 |
| (RU3) | | | (RU11) | | |
|----------+---------+-----------+---------+---------+-----------|
| RU376 | 433,100 | 434,700 | RU392 | 433,300 | 434,900 |
| (RU4) | | | (RU12) | | |
|----------+---------+-----------+---------+---------+-----------|
| RU378 | 433,125 | 434,725 | RU394 | 433,325 | 434,925 |
| (RU5) | | | (RU13) | | |
|----------+---------+-----------+---------+---------+-----------|
| RU380 | 433,150 | 434,750 | RU396 | 433,350 | 434,950 |
| (RU6) | | | (RU14) | | |
|----------+---------+-----------+---------+---------+-----------|
| RU382 | 433,175 | 434,775 | RU398 | 433,375 | 434,975 |
| (RU7) | | | (RU15) | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка. В дужках указані номери каналів, які вживались
раніше.
Таблиця 3
ПЕРЕЛІК
радіоканалів ретрансляторів в діапазоні 435 МГц
(рознесення між частотами передавання
та приймання - 7,6 МГц)
------------------------------------------------------------------
| Назва | Частота | Частота | Назва | Частота | Частота |
| каналу |приймання|передавання| каналу |приймання|передавання|
| | (мГц) | (мГц) | | (мГц) | (мГц) |
|----------+---------+-----------+---------+---------+-----------|
| | | | RU722 | 431,425 | 439,025 |
| | | | (R85) | | |
|----------+---------+-----------+---------+---------+-----------|
| RU692 | 431,050 | 438,650 | RU724 | 431,450 | 439,050 |
| (R70) | | | (R86) | | |
|----------+---------+-----------+---------+---------+-----------|
| RU694 | 431,075 | 438,675 | RU726 | 431,475 | 439,075 |
| (R71) | | | (R87) | | |
|----------+---------+-----------+---------+---------+-----------|
| RU696 | 431,100 | 438,700 | RU728 | 431,500 | 439,100 |
| (R72) | | | (R88) | | |
|----------+---------+-----------+---------+---------+-----------|
| RU698 | 431,125 | 438,725 | RU730 | 431,525 | 439,125 |
| (R73) | | | (R89) | | |
|----------+---------+-----------+---------+---------+-----------|
| RU700 | 431,150 | 438,750 | RU732 | 431,550 | 439,150 |
| (R74) | | | (R90) | | |
|----------+---------+-----------+---------+---------+-----------|
| RU702 | 431,175 | 438,775 | RU734 | 431,575 | 439,175 |
| (R75) | | | (R91) | | |
|----------+---------+-----------+---------+---------+-----------|
| RU704 | 431,200 | 438,800 | RU736 | 431,600 | 439,200 |
| (R76) | | | (R92) | | |
|----------+---------+-----------+---------+---------+-----------|
| RU706 | 431,225 | 438,825 | RU738 | 431,625 | 439,225 |
| (R77) | | | (R93) | | |
|----------+---------+-----------+---------+---------+-----------|
| RU708 | 431,250 | 438,850 | RU740 | 431,650 | 439,250 |
| (R78) | | | (R94) | | |
|----------+---------+-----------+---------+---------+-----------|
| RU710 | 431,275 | 438,875 | RU742 | 431,675 | 439,275 |
| (R79) | | | (R95) | | |
|----------+---------+-----------+---------+---------+-----------|
| RU712 | 431,300 | 438,900 | RU744 | 431,700 | 439,300 |
| (R80) | | | (R96) | | |
|----------+---------+-----------+---------+---------+-----------|
| RU714 | 431,325 | 438,925 | RU746 | 431,725 | 439,325 |
| (R81) | | | (R97) | | |
|----------+---------+-----------+---------+---------+-----------|
| RU716 | 431,350 | 438,950 | RU748 | 431,750 | 439,350 |
| (R82) | | | (R98) | | |
|----------+---------+-----------+---------+---------+-----------|
| RU718 | 431,375 | 438,975 | RU750 | 431,775 | 439,375 |
| (R83) | | | (R99) | | |
|----------+---------+-----------+---------+---------+-----------|
| RU720 | 431,400 | 439,000 | RU752 | 431,800 | 439,400 |
| (R84) | | | (R100) | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка. В дужках указані номери каналів, які вживались
раніше.
Таблиця 4
Розподіл
основних та додаткових каналів по території України
для діапазону 145 МГц
------------------------------------------------------------------
|N з/п| Область |Буква-ознака| Номери каналів |
| | | області |----------------------------|
| | | |Основні | Додаткові |
|-----+----------------+------------+--------+-------------------|
| 1 |АР Крим та | J | RV50 |RV48 RV52 RV54 |
| |м. Севастополь | | |RV56 RV58 RV60 |
|-----+----------------+------------+--------+-------------------|
| 2 |Вінницька | N | RV48 |RV50 RV56 RV60 |
|-----+----------------+------------+--------+-------------------|
| 3 |Волинська | P | RV48 |RV50 RV58 RV62 |
|-----+----------------+------------+--------+-------------------|
| 4 |Дніпропетровська| E | RV58 |RV52 RV54 RV60 |
|-----+----------------+------------+--------+-------------------|
| 5 |Донецька | I | RV54 |RV50 RV56 RV58 RV62|
|-----+----------------+------------+--------+-------------------|
| 6 |Житомирська | X | RV62 |RV50 RV54 RV58 |
|-----+----------------+------------+--------+-------------------|
| 7 |Закарпатська | D | RV54 |RV48 RV50 RV56 |
| | | | |RV58 RV60 RV62 |
|-----+----------------+------------+--------+-------------------|
| 8 |Запорізька | Q | RV48 |RV50 RV52 RV56 RV60|
|-----+----------------+------------+--------+-------------------|
| 9 |Івано- | S | RV54 |RV50 RV56 RV60 |
| |Франківська | | | |
|-----+----------------+------------+--------+-------------------|
| 10 |Київська та | U | RV54 |RV50 RV52 RV56 RV58|
| |м. Київ | | | |
|-----+----------------+------------+--------+-------------------|
| 11 |Кіровоградська | V | RV50 |RV48 RV54 RV62 |
|-----+----------------+------------+--------+-------------------|
| 12 |Луганська | M | RV48 |RV50 RV52 RV56 |
| | | | |RV58 RV60 |
|-----+----------------+------------+--------+-------------------|
| 13 |Львівська | W | RV56 |RV52 RV58 RV60 |
|-----+----------------+------------+--------+-------------------|
| 14 |Миколаївська | Z | RV56 |RV48 RV52 RV54 |
|-----+----------------+------------+--------+-------------------|
| 15 |Одеська | F | RV60 |RV48 RV50 RV54 |
| | | | |RV58 RV62 |
|-----+----------------+------------+--------+-------------------|
| 16 |Полтавська | H | RV52 |RV48 RV50 RV52 |
|-----+----------------+------------+--------+-------------------|
| 17 |Рівненська | K | RV60 |RV50 RV56 RV58 |
|-----+----------------+------------+--------+-------------------|
| 18 |Сумська | A | RV56 |RV50 RV54 RV58 RV60|
|-----+----------------+------------+--------+-------------------|
| 19 |Тернопільська | B | RV62 |RV48 RV54 RV60 |
|-----+----------------+------------+--------+-------------------|
| 20 |Харківська | L | RV62 |RV50 RV54 RV60 |
|-----+----------------+------------+--------+-------------------|
| 21 |Херсонська | G | RV62 |RV52 RV54 RV60 |
|-----+----------------+------------+--------+-------------------|
| 22 |Хмельницька | T | RV52 |RV50 RV56 RV62 |
|-----+----------------+------------+--------+-------------------|
| 23 |Черкаська | C | RV60 |RV54 RV58 RV62 |
|-----+----------------+------------+--------+-------------------|
| 24 |Чернівецька | Y | RV58 |RV48 RV50 RV60 |
|-----+----------------+------------+--------+-------------------|
| 25 |Чернігівська | R | RV62 |RV48 RV54 RV58 RV60|
------------------------------------------------------------------
Таблиця 5
Зміст пояснювальної записки
з визначенням основнимх технічних характеристик
ретрансляторів
------------------------------------------------------------------
| 1. |Тип апаратури | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 2. |Потужність передавача, що |до 15 Вт (у смугах частот |
| |підводиться до антени |145 МГц); |
| | |до 5 Вт (у смугах частот |
| | |435 МГц) |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 3. |Вид зв'язку (клас |ЧМ (F3E) |
| |випромінювання) | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 4. |Девіація частоти передавача |3-5 кГц |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 5. |Смуга радіочастот та різниця |145,000-145,800 МГц |
| |частот прд./прм. |(600 кГц); |
| | |433,000-434,975 МГц |
| | |(1,6 МГц); |
| | |431,050-439,425 МГц |
| | |(7,6 МГц) |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 6. |Рознесення між каналами |25 кГц (12,5 кГц) |
| |(сітка) | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 7. |Номер каналу та частоти | |
| |передавання/приймання | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 8. |Система включення та |тональний звуковий ключ (або |
| |використання ретранслятора |цифровий електронний ключ) |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 9. |Контроль за роботою |місцевий, дистанційний, |
| |ретранслятора |автоматичний |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|10. |Місце розташування (повна | |
| |адреса) | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|11. |Висота встановлення антени | |
| |над рівнем землі, м | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|12. |Географічні координати |півн.д .... |
| | |півд.ш .... |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|13. |QTH-локатор |код місця розташування |
| | |ретранслятора |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|14. |Відповідальний за |прізвище, ім'я та |
| |експлуатацію |по батькові начальника АРС, |
| | |позивні сигнали колективної |
| | |АРС та особистий. |
------------------------------------------------------------------
Додаток 19
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію ретранслятору
аматорського радіозв'язку
Відомості про Заявника:
------------------------------------------------------------------
|Назва суб'єкта господарювання: |
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: |
|----------------------------------------------------------------|
|Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи: |
|----------------------------------------------------------------|
|Банківські реквізити: рахунок N МФО |
|Банк |
|----------------------------------------------------------------|
|Паспорт: серія N виданий |
|----------------------------------------------------------------|
|Адреса розташування ретранслятору аматорського радіозв'язку: |
|----------------------------------------------------------------|
|Телефон: дом. Служб. Моб. |
------------------------------------------------------------------
Зобов'язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту
аматорського радіозв'язку України.
Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на
експлуатацію АРС гарантую.

ЗАЯВНИК:
________________________ _____________________________________
(підпис) (прізвище)

"____" ______________ 20 року

м.п.

Дата та номер реєстрації в УДЦР (Філії) ________ 20 року N ______
Додаток 20
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ЗАТВЕРДЖУЮ
АКТ N ______
первинного технічного контролю параметрів РЕЗ
Комісія у складі:
Голови ______________________________________________________
(прізвище, ініціали)

Членів комісії: 1. __________________________________________
2. __________________________________________
(прізвище, ініціали)

провела технічний огляд ретранслятора аматорського
радіозв'язку та встановила:

1. Відомості про відповідальну особу за експлуатацію
ретранслятора
------------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я, по батькові: |
|----------------------------------------------------------------|
|Позивний сигнал: |
|----------------------------------------------------------------|
|Місце реєстрації: |
------------------------------------------------------------------
2. Відомості про розташування та технічні характеристики
ретранслятора
------------------------------------------------------------------
|Адреса розташування: |
|----------------------------------------------------------------|
|Місце встановлення: |
|----------------------------------------------------------------|
|Тип або марка: |
|----------------------------------------------------------------|
|Позивний сигнал: |
|----------------------------------------------------------------|
|Частота приймання/передавання, (МГц): |
|----------------------------------------------------------------|
|Клас випромінювання: |
|----------------------------------------------------------------|
|Тип антени/висота встановлення: |
|----------------------------------------------------------------|
|Потужність передавача, (Вт): |
------------------------------------------------------------------
3. Висновки про відповідність технічних параметрів
ретранслятора ____________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Відповідність вимогам техніки безпеки та протипожежної
безпеки: _________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Зауваження: ______________________________________________

Голова: ______________________ ________________ _________________
(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)

Члени: ______________________ ________________ _________________
(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)

______________________ ________________ _________________
(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)

Відповідальна особа за експлуатацію ретранслятора:

______________________ ________________ _________________
(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)
Додаток 21
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

Зміст
дозволу на експлуатацію ретранслятору аматорського
радіозв'язку
N _________________
(номер дозволу)

на експлуатацію ретранслятора аматорського
радіозв'язку

Дійсний до: _____________ р.

Відповідальний за експлуатацію: _____________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я по батькові, місце проживання фізичної особи)

Позивний сигнал: ____________________________________________
(присвоєний позивний сигнал)

Дані про розташування: ______________________________________
(адреса розташування ретранслятора)

Тип апаратури: ______________________________________________
(тип або марка апаратури)

Потужність передавача, Вт: __________________________________
(дозволена потужність передавача)

Частоти приймання/передавання, МГц: _________________________
__________________________________________________________________
(вхідна та вихідна частота ретранслятора)

Вид зв'язку (клас випромінювання): __________________________

Особливі умови дозволу: Особливості експлуатації
ретранслятора, введення обмежень, виконання вимог нормативних
документів, тощо.

Уповноважена особа УДЦР ____________ __________________________
(підпис) (прізвище)

м.п.

Дата видачі: ____________
Додаток 22
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ
для спортивної радіопеленгації
Відомості про Заявника:
------------------------------------------------------------------
|Назва суб'єкта господарювання: |
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: |
|----------------------------------------------------------------|
|П.І.Б. відповідальної особи, призначеної організаторами змагань |
|Ідентифікаційний номер з ДРФО: |
|----------------------------------------------------------------|
|Вид фінансування (бюджетне/небюджетне): |
|----------------------------------------------------------------|
|Банківські реквізити: рахунок N МФО |
|Банк |
|----------------------------------------------------------------|
|Паспорт: серія N виданий |
|----------------------------------------------------------------|
|Адреса розташування |
|(район проведення змагань): |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата та час проведення змагань: |
|----------------------------------------------------------------|
|Дозвіл на експлуатацію АРС |
|відповідальної особи (N та дата видачі): |
|----------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------|
|Телефон: дом. служб. моб. |
------------------------------------------------------------------
Зобов'язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту
аматорського радіозв'язку України.
Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на
експлуатацію АРС гарантую.

ЗАЯВНИК:
________________________ ____________________________________
(підпис) (прізвище)

м.п.

Дата та номер реєстрації в УДЦР (Філії) ________ 20 року N ______
Додаток 23
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

Реєстраційна відомість
до заяви про видачу дозволів на експлуатацію РЕЗ
для спортивної радіопеленгації
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва/тип|Заводський|Власник|Номінал(и) |Потужність |Адреса місця|Позивний|Термін |Примітки|
|з/п| РЕЗ | номер | РЕЗ |частоти(т),|передавача,|встановлення| сигнал | дії | |
| | | | | ---- | Вт | АРС (район | |дозволу| |
| | | | | | | е | | змагань) | | | |
| | | | | ---- | | | | | |
|---+---------+----------+-------+-----------+-----------+------------+--------+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+---------+----------+-------+-----------+-----------+------------+--------+-------+--------|
| | | | | | | | | | |
|---+---------+----------+-------+-----------+-----------+------------+--------+-------+--------|
| | | | | | | | | | |
|---+---------+----------+-------+-----------+-----------+------------+--------+-------+--------|
| | | | | | | | | | |
|---+---------+----------+-------+-----------+-----------+------------+--------+-------+--------|
| | | | | | | | | | |
|---+---------+----------+-------+-----------+-----------+------------+--------+-------+--------|
| | | | | | | | | | |
|---+---------+----------+-------+-----------+-----------+------------+--------+-------+--------|
| | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАЯВНИК:
________________________ ____________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

____________ 20__ року

Дозволяю оформлення та видачу
дозволів(у) на експлуатацію
Начальник Управління
радіочастотних присвоєнь УДЦР
________________________ ____________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

____________ 200__ року

Дата видачі дозволів(у): ____________ 20 ___ року _______________
Додаток 24
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

Зміст
дозволу на експлуатацію РЕЗ для спортивної
радіопеленгації
Лицьовий бік
---------------------------------------------
| УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ |
| |
| ДОЗВІЛ N |
| на експлуатацію радіоелектронного засобу |
| аматорського радіозв'язку |
| |
| Дійсний до ______________ |
| |
| Користувач РЕЗ: Веліканов М.В. |
| Тип РЕЗ: Yaesu VX-7R |
| Заводський номер: 000001 |
| Позивний сигнал: UT5UA |
| |
| Уповноважена особа УДЦР |
| ____________ __________________________ |
| (підпис) (прізвище) |
| |
| м.п. |
| |
| Дата видачі: _________ |
---------------------------------------------
Зворотний бік
---------------------------------------------
| |
| |
| |
| Робочі частоти, МГц: 145.500 |
| Максимальна потужність |
| передавача, Вт: 5 |
| Розташування РЕЗ: район змагань |
| |
| |
| виданий на підставі |
| дозволу N ________ від ________ |
| на експлуатацію аматорської радіостанції |
| _____________________ категорії |
| |
| Особливі умови дозволу: |
| |
| |
| |
| |
| |
---------------------------------------------
Додаток 25
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію рухомої
(носимої, пересувної) радіостанції аматорської
та аматорської супутникової радіослужб
Відомості про Заявника:
------------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: |
|----------------------------------------------------------------|
|Ідентифікаційний номер з ДРФО: |
|----------------------------------------------------------------|
|Місце реєстрації: |
|----------------------------------------------------------------|
|Дозвіл на експлуатацію стаціонарної |
|АРС, номер та дата видачі): |
|----------------------------------------------------------------|
|Категорія оператора АРС: |
|----------------------------------------------------------------|
|Телефон: дом. Служб. Моб. |
------------------------------------------------------------------
Відомості про РЕЗ:
------------------------------------------------------------------
|Тип РЕЗ: |
|----------------------------------------------------------------|
|Заводський номер: |
|----------------------------------------------------------------|
|Робочі частоти: |
|----------------------------------------------------------------|
|Потужність передавача: |
|----------------------------------------------------------------|
|Місце розташування аматорської радіостанції: |
|----------------------------------------------------------------|
|Позивний сигнал: |
|----------------------------------------------------------------|
|Термін дії дозволу: |
|----------------------------------------------------------------|
|Примітки: |
------------------------------------------------------------------
Зобов'язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту
аматорського радіозв'язку України.
Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на
експлуатацію рухомої радіостанції гарантую.

ЗАЯВНИК:
________________________ _____________________________________
(підпис) (прізвище)

"_____" ______________ 20__ року

м.п.

Дата та номер реєстрації в УДЦР (Філії) ________ 20 року N ______
Додаток 26
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ЗРАЗОК
бланка дозволу на експлуатацію рухомої радіостанції
аматорської та аматорської супутникової радіослужб
Додаток 27
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ЗРАЗОК
заповнення дозволу на експлуатацію рухомої
радіостанції аматорської
та аматорської супутникової радіослужб
Лицьовий бік
---------------------------------------------
| УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ |
| |
| ДОЗВІЛ N |
| на експлуатацію радіоелектронного засобу |
| аматорського радіозв'язку |
| |
| Дійсний до ______________ |
| |
| Оператор р/ст: Петренко І.М. |
| Тип р/ст: Yaesu VX-6R/E |
| Заводський номер: 010203 |
| Позивний сигнал: UR5XAA |
| |
| Уповноважена особа УДЦР |
| ____________ __________________________ |
| (підпис) (прізвище) |
| |
| м.п. |
| |
| Дата видачі: _________ |
---------------------------------------------
Зворотний бік
---------------------------------------------
| |
| |
| |
| Робочі частоти, МГц: 144-146; 430-440 |
| Максимальна потужність |
| передавача, Вт: 5 |
| Розташування РЕЗ: ВАЗ-2105, |
| держ. N АІ 0000 АА|
| |
| |
| виданий на підставі |
| дозволу N ________ від _________ |
| на експлуатацію аматорської радіостанції |
| ______________________ категорії |
| |
| Особливі умови дозволу: |
| |
| |
| |
| |
---------------------------------------------
Додаток 28
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

КОД МОРЗЕ
------------------------------------------------------------------
| Букви | Код Морзе |Цифри, знаки | Код Морзе |
|-------------------------| | розділу | |
| латинської | української| | | |
| абетки | абетки | | | |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
|A |А |· - |1 |· - - - - |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
|B |Б |- · · · |2 |· · - - - |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
|C |Ц |- · - · |3 |· · · - - |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
|D |Д |- · · |4 |· · · · - |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
|E |Е |· |5 |· · · · · |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
|F |Ф |· · - · |6 |- · · · · |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
|G |Г, Ґ |- - · |7 |- - · · · |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
|H |Х |· · · · |8 |- - - · · |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
|I |І, Ї |· · |9 |- - - - · |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
|J |Й |· - - - |0 |- - - - - |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
|K |К |- · - | | |
|------------+------------+-----------| | |
|L |Л |· - · · | | |
|------------+------------+-----------+--------------------------|
|M |М |- - |(в цифрових текстах) |
|------------+------------+-----------+--------------------------|
|N |Н |- · |9 |- · |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
|O |О |- - - |0 |- |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
|P |П |· - - · | | |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
|Q |Щ |- - · - |(.) |· · · · · · |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
|R |Р |· - · |(,) |· - · - · - |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
|S |С |· · · |(/) |- · · - · |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
|T |Т |- |(?) |· · - - · · |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
|U |У |· · - |(!) |- - · · - - |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
|V |Ж |· · · - |(:) |- - - · · · |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
|W |В |· - - |(;) |- · - · - · |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
|X |Ь |- · · - |[ ( ] [ ) ] |- · - - · - |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
|Y |И |- · - - |(') |· - - - - · |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
|Z |З |- - · · |(-) |- · · · · - |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
| |Є |· · - · · |(') |· - · · - |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
| |Ч |- - - · |знак розділу |- · · · - |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
| |Ш |- - - - |(@) |· - - · - · |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
| |Ю |· · - - | | |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
| |Я |· - · - | | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 29
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ФОНЕТИЧНА АБЕТКА
------------------------------------------------------------------
| Українська | Англійська |
|----------------------------------+-----------------------------|
| Літера | Слово | Літера | Слово |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| А |АНДРІЙ | A |ALFA |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Б |БОГДАН | B |BRAVO |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| В |ВАСИЛЬ | C |CHARLI |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Г |ГРИГОРІЙ | D |DELTA |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Ґ |ҐУДЗИК | E |ECHO |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Д |ДМИТРО | F |FOXSTROT |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Е |ЕНЕЙ | G |GOLF |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Є |ЄВГЕН | H |HOTEL |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Ж |ЖУК | I |INDIA |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| З |ЗЕНОВІЙ | J |JULIETT |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| И |ІГРЕК | K |KILO |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| І |ІВАН | L |LIMA |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Ї |ЇЖАК | M |MIKE |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Й |ЙОСИП | N |NOVEMBER |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| К |КІЛОВАТ | O |OSCAR |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Л |ЛЕВКО | P |PAPA |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| М |МАРІЯ | Q |QUEBEC |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Н |НАТАЛКА | R |ROMEO |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| О |ОЛЬГА | S |SIERRA |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| П |ПАВЛО, ПЕТРО | T |TANGO |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Р |РОМАН | U |UNIFORM |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| С |СТЕПАН | V |VICTOR |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Т |ТАРАС | W |WHISKEY |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| У |УКРАЇНА | X |X-RAY |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Ф |ФЕДІР | Y |YANKEE |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Х |ХРИСТИНА | Z |ZULU |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Ц |ЦЕНТР | | |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Ч |ЧОЛОВІК | | |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Ш |ШУРА | | |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Щ |ЩУКА | | |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Ю |ЮРІЙ | | |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Я |ЯКІВ | | |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Ь |ЗНАК (ІКС) | | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 30
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ВИТЯГ З МІЖНАРОДНОГО Q-КОДУ
------------------------------------------------------------------
|Q-КОД| Значення(*) |Q-КОД| Значення(*) |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRA |Моя станція ... | QRY |Номер Вашої черги ... |
| |називається | | |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRB |Відстань між нашими | QRZ |Вас викликає ... |
| |станціями | | |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRG |Ваша точна частота | QSA |Сила Ваших сигналів ... |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRH |Ваша частота | QSB |Сила Ваших сигналів |
| |змінюється ... | |змінюється |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRI |Тон Вашої передачі ... | QSD |Ваша маніпуляція має |
| | | |дефекти |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRJ |Ваші сигнали дуже слабкі | QSK |Я можу Вас слухати в |
|-----+--------------------------| |паузах між моїми |
| QRK |Розбірливість Ваших | |сигналами. Можете |
| |сигналів ... | |переривати мене |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRL |Я зайнятий | QSL |Прийом підтверджую |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRM |Я відчуваю завади від | QSN |Я чув Вас (або ...) на |
| |інших станцій | |частоті ... |
| | |-----+-------------------------|
| | | QSO |Я можу зв'язатись ... |
| | | |безпосередньо |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRN |Мені заважають атмосферні | QSP |Я передам ... |
| |завади | | |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRO |Збільшіть потужність | QSU |Передавайте або |
| |передавача | |відповідайте на цій |
| | | |частоті |
| | | |(або на частоті ...) |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRP |Зменшіть потужність | QSW |Я буду передавати |
| |передавача | |на цій частоті |
|-----+--------------------------| |(або на частоті ...) |
| QRQ |Передавайте швидше | | |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRS |Передавайте повільніше | QSY |Перейдіть на іншу частоту|
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRT |Припиніть передачу | QSZ |Передавайте кожне слово |
|-----+--------------------------| |або групу двічі |
| QRU |Для Вас нічого нема | | |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRV |Я готовий | QTC |В мене є для Вас |
| | | |повідомлення |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRW |Прошу повідомити ..., | QTH |Я знаходжусь в ... (назва|
| |що я його викликаю | |пункту) |
| | |-----+-------------------------|
| | | QTR |Точний час ... годин ... |
| | | |хвилин ... |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRX |Зачекайте | QUA |В мене є відомості |
| | | |від ... (позивний |
| | | |сигнал) |
------------------------------------------------------------------
Скорочення Q - коду приймає форму питання, коли безпосередньо
за ним іде знак питання.
Додаток 31
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ВИТЯГ
З РАДІОАМАТОРСЬКОГО КОДУ
------------------------------------------------------------------
|Скорочення або| Значення |Скорочення або| Значення |
| слово | | слово | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
| 1 | 2 | 1 | 2 |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|ABT |Приблизно, коло |DSB |Двосмугова |
|--------------+----------------| |модуляція з |
|AC |Змінний струм | |подавленою |
| | | |частотою-носієм |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|ADR, ADS |Адреса |DUPE |Повторний зв'язок|
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|AER, ANT |Антена |DWN |Нижче |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|AFTER |Після |DX |Дальній зв'язок, |
| | | |рідкий |
| | | |кореспондент |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|AGN |Знову |EME |Зв'язок з |
| | | |відбиттям від |
| | | |Місяця |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|ALL |Все |ES |І (та) |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|ALSO |Також |EX |Колишній (про |
| | | |позивний сигнал) |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|AM |Час після |IN |В |
| |опівночі | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|AM |Амплітудна |INFO |Інформація |
| |модуляція | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|ANS |Відповідь, |INPUT |Потужність, що |
| |відповідати | |підводиться; вхід|
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|AR |Кінець передачі |FAIR |Хороша, ясна (про|
| | | |погоду) |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|ARE |Є (множина) |FAX |Фототелеграф |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|ARS |Аматорська |FB |Чудово, прекрасно|
| |радіостанція | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|AS |Почекайте |FER, FOR |Для, за |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|AT |До, в, при |FINE |Хороший, |
| | | |прекрасний |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|AT FIRST |Спершу |FM |Частотна |
| | | |модуляція |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|AT TIMES |Часами |FONE |Телефон |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|AT LAST |Нарешті |FREQ |Частота |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|AWARD |Радіоаматорський|FROST |Мороз |
| |диплом | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|BALUN |Узгоджуючий |GA, GD |Добрий день |
| |трансформатор | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|BAND |Діапазон (смуга |GE |Добрий вечір |
| |частот) | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|BCI |Завади |GL |Всього найкращого|
| |радіомовленню | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|BCNU |Буду радий |GLD |Радий, |
| |зустріти знову | |задоволений |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|BD, BAD |Поганий, погано |GM |Добрий ранок |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|BEAM |Тип антени |GMT |Час за Грінвічем |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|BEST |Найкращий |GND |Земля (грунт), |
| | | |заземлення |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|BFR, BEFORE |Перед, до того |GO |Давайте, |
| | | |починайте |
| | |--------------+-----------------|
| | |GOOD |Хороший |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|BK |Закінчення |GP |Тип антени |
| |передачі | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|BOX, POB |Поштова |GUHOR |Я Вас не чую |
| |(абонентська) | | |
| |скринька | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|BUT |Але, крім |HAM |Аматор - |
|--------------+----------------| |короткохвильовик,|
|BY |За | |який має |
| |посередництвом, | |передавач |
| |при допомозі | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|C |Градус Цельсія |HEAR |Слухати |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|CALL |Позивний сигнал,|HF |Висока частота |
| |викликати | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|CAN |Можу |HI |Вираз сміху |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|CANT |Не можу |HOPE, HPE |Сподіваюсь |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|CARD |QSL - листівка |HOT |Гарячий |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|CFM |Підтверджую, |HQ |Штаб - квартира |
| |підтвердження | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|CHEERIO |Бажаю успіху |HR |Тут |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|CL |Закінчення |HVI |Тяжкий, сильні |
| |роботи станції | |(завади) |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|CLD, CLG |Викликати |HW |Як справи, як |
| | | |мене чуєте? |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|CLEAR |Ясно (про |HZ |Герц |
| |погоду) |--------------+-----------------|
| |Чисто (про |I |Я |
| |завади) | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|CLOUDY |Хмарно |IARU |Міжнародний Союз |
| | | |радіоаматорів |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|C/O |При допомозі |IRC |Купон |
| | | |Міжнародного |
| | | |поштового Союзу |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|COAX |Коаксіальний |IS |Є |
| |кабель | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|COLD |Холодно |IT |Це |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|CONDX |Умови |ITU |Міжнародний Союз |
| |проходження | |електрозв'язку |
| |радіохвиль | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|CONGRATS |Поздоровлення |K |Передавайте |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|COPY, CPY |Приймати |KC, KHZ |Кілогерц |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|CQ |Всім, всім |KN |Прошу передавати |
|--------------+----------------| |тільки станцію, |
|CU |До зустрічі | |яку викликали |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|CUANG |Зустрінемось |KW |Кіловат |
| |знову | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|CUL |Зустрінемось |LATER |Пізніше |
| |пізніше | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|CW |Телеграфна |LF |Низька частота |
| |передача | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|DC |Постійний струм |LID |Поганий оператор |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|DE |Від (перед |LOCAL |Місцевий |
| |позивним | | |
| |сигналом) | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|DIRECT |Безпосередньо |LOG |Апаратний журнал |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|DR |Дорогий |SO |Так, так що |
| |(звернення) | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|LSB |Нижня бокова |SOON, SN |Скоро |
| |смуга | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|LSN |Слухати |SOLID STATE |Напів- |
|--------------+----------------| |провідниковий |
|LTR |Лист | |(виріб) |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|LUCK |Успіх, щастя |SRI, SORRY |Вибачте |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|MC, MHZ |Мегагерц |SSB |Односмугова |
|--------------+----------------| |модуляція з |
|MEET |Зустрічати | |подавленими |
|--------------+----------------| |частотою-носієм |
|MGR |Менеджер | |та другою |
| | | |боковою смугою |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|MIKE |Мікрофон |SSTV |Телебачення з |
| | | |повільною |
| | | |розгорткою |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|MIN |Хвилина |STN |Станція |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|MISD |Не прийняв, |STRONG |Сильно, сильний |
| |пропустив | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|MODE |Клас |SURE |Впевненість, |
| |випромінювання | |будьте |
| | | |впевнені |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|MSG |Повідомлення |SW |Короткі хвилі |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|NET |Радіоаматорська |SWL |Радіоаматор- |
| |мережа | |спостерігач, |
|--------------+----------------| |спостереження |
|NEW |Новий | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|NEXT |Наступний |SWR |Коефіцієнт |
| | | |стоячої хвилі |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|NIL |Нічого, для Вас |TEST |Випробування, |
| |нічого нема | |дослідна робота, |
|--------------+----------------| |змагання |
|NICE |Приємний, | | |
| |хороший | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|NO |Ні |TFC |Регулярний |
| | | |радіозв'язок, |
| | | |обмін |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|NOT |Не |TKS, TNX |Дякую |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|NR |Біля, поблизу; |TO |До, в, на |
| |номер | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|NW |Тепер |TRCVR |Трансивер |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|OB, OC, OM |Приятель, друг |TU |Дякую |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|OK |Прийняв |TUBE |Лампа |
| |правильно, | | |
| |зрозумів | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|OLD |Старий |TVI |Завади |
| | | |телебаченню |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|ON |На |TX |Радіопередавач |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|ONLY |Тільки |TXT |Текст |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|OP, OPR |Оператор |U, YOU |Ви, ти |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|OR |Або |UFB, VFB |Дуже добре, |
| | | |чудово |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|OUR, UR |Наш |UHF |НВЧ |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|OUTPUT |Вихідна |UNLIS |Нелегальна |
| |потужність, | |станція |
| |вихід | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|PA |Підсилювач |UR |Ваш |
| |потужності | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|PEP |Пікова |URS |Ваші |
| |потужність | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|PSE |Будь ласка |USB |Верхня бокова |
| | | |смуга |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|PSED |Задоволений, |UT |Всесвітній час |
| |радий | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|PTT |Система |UTC |Всесвітній |
| |"натисни-говори"| |координований час|
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|PWR |Потужність |VHF |УКХ |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|QRP |Станція малої |VIA |Через |
| |потужності | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|QRPP |Станція дуже |VOX |Система |
| |малої | |управління |
| |потужності | |від голосу |
| | | |оператора |
| | | |станції |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|QSL |Посилати |VY |Дуже |
| |QSL-листівку, |--------------+-----------------|
| |підтвердження |WARM |Тепло |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|QSLL |Свою |WAVE |Хвиля |
| |QSL-листівку |--------------+-----------------|
| |вишлю після |WEAK |Слабкий |
| |отримання Вашої | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|QUAD |Тип антени |WID, WITH |З |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|R |Прийняв |WIND |Вітер |
| |правильно, | | |
| |зрозумів | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|RAIN |Дощ |WKD,WRKD |Працював, |
| | | |працювали |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|RCD |Прийнято |WKG |Працюю, |
|--------------+----------------| |працюючий |
|RCV |Приймаю |WL, WELL |Добре |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|RCVR, RX |Радіоприймач |WRK |Робота, робити |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|RIG |Апаратура |WW |Весь світ, |
| |станції | |всесвітній |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|RPRT |Повідомлення |WX |Погода |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|RPT |Повторити |XUSE |Вибачення |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|RST |Оцінка сигналу |XTAL |Кварцевий, |
| |станції | |кристал |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|RTTY |Телетайп |XYL |Жінка |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|SAE |Конверт із |YAGI |Тип антени |
| |заповненою |--------------+-----------------|
| |зворотною |YES |Так |
| |адресою | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|SAME |Той же, такий же|YL |Дівчина |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|SASE |Конверт із |YOU |Ви, ти |
| |маркою і |--------------+-----------------|
| |заповненою |Z |Всесвітній час |
| |зворотною | | |
| |адресою | | |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|SIG, SIGS |Сигнал |73 |Найкраще |
| | | |побажання |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|SK |Повний кінець |88 |Привітання та |
| | | |поцілунок |
|--------------+----------------+--------------+-----------------|
|SKED |Розклад роботи, | | |
| |зв'язок по | | |
| |домовленості | | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 32
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ПОРЯДОК
утворення та структура позивних сигналів
розпізнавання АРС
1. Позивні сигнали призначаються із використанням літер
латинської абетки.

2. Позивні сигнали АРС в Україні мають наступну структуру:
1) префікс: дві літери (відповідно міжнародному розподілу UR,
US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ) та одну цифру (1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 0). При утворенні позивних сигналів Філіям необхідно
дотримуватись послідовності, починаючи із префіксу UR. При цьому
префікси UU (0-8) призначаються виключно аматорським радіостанціям
АР Крим, префікси UU9 - аматорським радіостанціям м. Севастополь;
2) суфікс: дві або три літери (в залежності від
категорії АРС)

2.1. Перша літера суфіксу позивного сигналу обов'язково
повинна відповідати букві-ознаці області (АР Крим) згідно з
таблицею 1.
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
| N з/п | Область | Перша буква суфіксу |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|1 |АР Крим та м.Севастополь | J |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|2 |Вінницька | N |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|3 |Волинська | P |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|4 |Дніпропетровська | E |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|5 |Донецька | I |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|6 |Житомирська | X |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|7 |Закарпатська | D |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|8 |Запорізька | Q |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|9 |Івано-Франківська | S |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|10 |Київська та м. Київ | U |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|11 |Кіровоградська | V |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|12 |Луганська | M |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|13 |Львівська | W |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|14 |Миколаївська | Z |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|15 |Одеська | F |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|16 |Полтавська | H |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|17 |Рівненська | K |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|18 |Сумська | A |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|19 |Тернопільська | B |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|20 |Харківська | L |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|21 |Херсонська | G |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|22 |Хмельницька | T |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|23 |Черкаська | C |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|24 |Чернівецька | Y |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|25 |Чернігівська | R |
------------------------------------------------------------------
2.2. Друга літера суфіксу позивного сигналу (із трьома
літерами в суфіксі) визначає принцип користування АРС: для
індивідуальних АРС (A-V), для колективних АРС (W, X, Y, Z).

2.3. Третя літера суфіксу - одна з наступної послідовності:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V,
W, X, Y, Z.

3. АРС індивідуального та колективного користування
призначаються позивні сигнали з трьома буквами в суфіксі. АРС
індивідуального користування першої категорії за бажанням власника
може бути призначено позивний сигнал з двома буквами в суфіксі.
Приклади позивних сигналів АРС:
1) індивідуального користування для Запорізької області:
UR5QAA, UR5QAB ... UR5QAZ, UR5QBA, UR5QBB ... UR5QBZ і т.д.;
2) індивідуального користування першої категорії за бажанням
власника з двома буквами в суфіксі для Житомирської області:
UR5XA, UR5XB ... UR5XZ і т.д.;
3) колективного користування для Рівненської області: UR4KWA,
UR4KWB ... UR4KWZ, UR4KXA, UR4KXB ... UR4KXZ і т.д.

4. Для ретрансляторів аматорського радіозв'язку позивні
сигнали призначаються із серії UR0 в алфавітному порядку суфіксів.
Перша буква суфіксу обов'язково повинна відповідати букві-ознаці
області згідно з таблицею 1, а друга буква суфіксу позивного
сигналу визначає смугу частот, у якій працює ретранслятор
(V-діапазон 145 МГц; U-діапазон 435 МГц).
Наприклад, для Сумської області: UR0AVA ... UR0AVZ (для смуги
частот 144 МГц); UR0AUA ... UR0AUZ (для смуги частот 430 МГц).

5. Позивні сигнали радіоаматорів-спостерігачів призначаються
обласними відділеннями Ліги радіоаматорів України і мають наступну
структуру:
1) дві букви (US);
2) одна буква (ознака області згідно з таблицею 1);
3) порядковий номер, починаючи з 1.
Наприклад, для Луганської області: US-М-1, US-М-2 і т.д.

6. СПС мають наступну структуру:
1) префікс: дві букви (EM, EN, EO) та одна або декілька цифр;
2) суфікс: одна, дві, три або чотири букви.

6.1. Використання в СПС двох та більше цифр допускається лише
у випадку відзначення значних ювілейних дат. Чотири букви в
суфіксі СПС можуть використовуватись тільки у випадку використання
абревіатури назв (IARU, ARDF тощо).
6.2. Колективним АРС у складі українських наукових експедицій
в Антарктику призначаються СПС із серії EM1A ... EM1Z. АРС
індивідуального користування, які входять до складу українських
наукових експедицій в Антарктику можуть призначатись СПС із серії
EM1AA ... EM1ZZ, EM1AAA ... EM1ZZZ, або з додаванням префікса EM1
перед власним позивним сигналом.
СПС серії EM5 призначаються тільки для відзначення заходів,
що проводяться під егідою ЛРУ.
СПС EM5HQ належить штаб-квартирі ЛРУ й може використовуватись
для щорічної участі команди ЛРУ в IARU Championship.
СПС EM5U належить колективній АРС Центрального радіоклубу
товариства сприяння обороні України.
СПС EM0U належить колективній АРС УДЦР.

7. УПС мають наступну структуру:
1) префікс: дві букви (UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ) і
одна цифра (1-0);
2) суфікс: одна буква, що відповідає букві-ознаці області для
постійних позивних сигналів АРС в Україні.

8. Позивні сигнали слід призначати у суворій послідовності
використання префіксів, а також утримуватись від використання
позивних сигналів з такими суфіксами, які відображають нецензурні
вирази, лайку, або є загальноприйнятими скороченнями в галузі
радіозв'язку (наприклад ITU, SOS тощо).
Додаток 33
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

Зміст
дозволу на призначення АРС СПС (УПС)
N
на експлуатацію аматорської радіостанції
з використанням спеціального
(укороченого) позивного сигналу

Термін дії: з __________ р. по __________ р.
------------------------------------------------------------------
|Відомості про АРС: |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник АРС: | |
|------------------------------+---------------------------------|
|Засновник колективної АРС: | |
|------------------------------+---------------------------------|
|Постійний позивний сигнал АРС:| |
|------------------------------+---------------------------------|
|Адреса розташування АРС: | |
|----------------------------------------------------------------|
|Відомості про присвоєний СПС: |
|----------------------------------------------------------------|
|Присвоєний СПС: | |
|------------------------------+---------------------------------|
|Мета використання СПС: | |
|------------------------------+---------------------------------|
|Особливі умови дозволу: | |
------------------------------------------------------------------
Уповноважена особа УДЦР м.п. ____________ ____________________
(підпис) (прізвище)

Дата видачі:

3.239.2.192 / 2023-12-04_19-57-32 UTC.